اصول و ضوابط واژه‌ گزینی

اصول و ضوابط واژه‌ گزینی

اصول و ضوابط واژه‌ گزینیفرهنگستان زبان و ادب فارسی
 
 

واژه گزینی، بنا بر اساسنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسـی، از جملـه وظـایف فرهنگـستان است. شوراي فرهنگستان بهحکم وظیفهاي که در امـر واژهگزینـی بـر عهـده دارد، از همـان نخستین جلسات این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و لازم دید که پیش از انتخاب و تصویب واژههاي فارسی در برابر لغات بیگانه، «اصول و ضوابطی» وضع کند تا مبنا و میـزان و راهنماي کار آن باشد. تنظیم و تصویب این…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *