عیوب جوشکاری

عیوب جوشکاری

عیوب جوشکاری

مقدمه ۴
روی هم افتادگی (انباشتگی جوش در کناره‌ها( overlap or over – roll 5
سوختگی یا بریدگی کناره جوش Underecut 6
آخالهای سرباره Slag inclusion 7
ذوب ناقص L.O.F Lack of fusion 7
تخلخل Porosity 8
همراستا نبودن اتصال جوش Join misagnment 9
نفوذ ناقص L.O.P Lack of pentertation 10
ترک جوش Weld cracking 10
ترک به صورت خط مرکزی ۱۲
ترک مرکزی ناشی از جدایش ۱۲
ترک مرکزی ناشی از شکل گرده جوش ۱۳
ترک مرکزی ناشی از شرایط سطحی جوش ۱۳
ترک منطقه متأثر از جوش ۱۴
ترک عرضی ۱۵
پیچیدگی ۱۶
انواع پیچیدگی ۱۷
کنترل اعوجاج پس از…