صنعت کاغذ سازی

صنعت کاغذ سازی

صنعت کاغذ سازی

فهرست مطالب
صنعت كاغذ سازي…………………………………………………………………………… ۴
چكيده…………………………………………………………………………………………. ۵
مقدمه اي بر كاغذ…………………………………………………………………………….. ۶
۱ ـ ۱ : مقدمه………………………………………………………………………………… ۶
۱ ـ ۲ . تاريخچه……………………………………………………………………………… ۶
۱ ـ ۳ : تاريخچه كاغذسازي در ايران……………………………………………………….. ۹
۱ ـ ۷ : كاغذهاي جديد…

كاراموزي شرکت ایران پولین

كاراموزي  شرکت ایران پولین

كاراموزي شرکت ایران پولین

فهرست مطالب
تاریخچه شرکت ایران پولین :……………………………………………………………. ۶
کنترل پارچه های خام :…………………………………………………………………… ۸
استانداردهای کیفیت ایران پوپلین:……………………………………………………….. ۸
مشخصات پارچه های تولید شده در کارخانه:…………………………………………….. ۹
مراحل مقدماتی سالن:…………………………………………………………………… ۱۰
عیوب مشاهده شده در پارچه:…………………………………………………………… ۱۳
علت عیوب…

ريسندگي

ريسندگي

ريسندگي

۱-۱- مقدمه ۳
۲-۱- ريسندگي آزاد (منفصل) ۴
۳-۱- مراحل ريسندگي آزاد (منفصل) ۶
۴-۱- تقسيم بندي ريسندگي آزاد (منفصل) ۶
۱-۲- سيستم ريسندگي اصطكاكي ۸
۱-۲-۲- منطقه تغذيه ۱۰
۲-۲-۲- منطقه كشش ۱۰
۳-۲-۲- منطقه ريسندگي ۱۱
۴-۲-۲- برداشت و پيچش ۱۲
۳-۲- ريسندگي اصطكاكي درف (۳) (Dref 3) 13
۴-۲- تفاوتهاي درف ۲ و ۳ ۱۳
۵-۲- مزيت سيستم هاي اصطكاكي درف ۱۴
۶-۲- سيستم ريسندگي اصطكاكي Master Spinning 15
۷-۲-مشخصات سيستم ريسندگي اصطكاكي Dref II موجود در كارگاه ۱۶
فصل دوم: اصول ريسندگي اصطكاكي و چگونگي شكل گيري نخ ۱۹
۱-۳- اصول…

روش های حفاظت و نگهداری فرش دستبافت

روش های حفاظت و نگهداری فرش دستبافت

روش های حفاظت و نگهداری فرش دستبافت

روش های حفاظت و نگهداری فرش دستبافت
 
 
 
 
 
آسيب شناسي فرش
به منظور استفاده صحيح و مطلوب از فرش و جلوگيري از وارد آمدن خسارات و آسيب مي بايست در ابتدا عوامل مخرب را شناسايي كرد ، بدنبال راه هاي حفاظت و نگهداري مرسوم و علمي گشت در ابتدا آسيبها را طبق جدول ۱ طبقه بندی می نماییم، سپس به توضیح آن می پردازیم.
جدول شماره (۱)
آسیب های وارده به فرش در زمانهای زیر بروز می کند:

قبل از دو تولید
در هنگام پروسنه تولید
بعد از تولید قبل از…