نمونه سوال وجزوه مهارت هفتم ICDL

نمونه سوال وجزوه مهارت هفتم ICDL این سؤالات بیشتر برای آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی(استانداری با نرم افزار Dapa) مفید است این بسته شامل سوال،جواب و جزوه می باشد دریافت فایل

نمونه سوال وجزوه مهارت پنجم ICDL

نمونه سوال وجزوه مهارت پنجم ICDL این سؤالات بیشتر برای آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی(استانداری با نرم افزار Dapa) مفید است این بسته شامل سوال،جواب و جزوه می باشد دریافت فایل

نمونه سوال وجزوه مهارت چهارم ICDL

نمونه سوال وجزوه مهارت چهارم ICDL این سؤالات بیشتر برای آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی(استانداری با نرم افزار Dapa) مفید است این بسته شامل سوال،جواب و جزوه می باشد دریافت فایل

نمونه سوال وجزوه مهارت سوم ICDL

نمونه سوال وجزوه مهارت سوم ICDL این سؤالات بیشتر برای آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی(استانداری با نرم افزار Dapa) مفید است این بسته شامل سوال،جواب و جزوه می باشد دریافت فایل

نمونه سوال وجزوه مهارت دوم ICDL

نمونه سوال وجزوه مهارت دوم ICDL این سؤالات بیشتر برای آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی(استانداری با نرم افزار Dapa) مفید است این بسته شامل سوال،جواب و جزوه می باشد دریافت فایل

نمونه سوال وجزوه مهارت اول ICDL

نمونه سوال وجزوه مهارت اول ICDL این سؤالات بیشتر برای آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی(استانداری با نرم افزار Dapa) مفید است این بسته شامل سوال،جواب و جزوه می باشد دریافت فایل