دانلود مقاله تأثير رهبري تحول آفرين بر پيشبرد موثر كنترل هاي داخلي در سازمان

دانلود مقاله تأثير رهبري تحول آفرين بر پيشبرد موثر كنترل هاي داخلي در سازمان

چكيده
رهبــري تحــول آفــرين اســاس و شــالوده اي بــراي تغييرات بلنـد مـدت سـازماني اسـت كـه دسترسـي بـه اهـداف بـالاتري را بــراي نظــام ســازماني ميسر ميسازد.رهبران تحول آفرين،اثربخشــي را به كــارايي تــرجيح مــي دهنــد و ســعي مـي كننــد بـا توجـــه بـــه روحيــات خـــود وكاركنـــان،از منابع سازماني بهره مند شوند.. در مقاله حاضر پيرامون تأثير رهبري تحول آفرين بر پيشبرد موثر كنترل هاي داخلي در سازمان سـخن بـه ميـان رفتـه اسـت….

دانلود مقاله بررسی کاربرد صورت های مالی شرکت ها در اعطای تسهیالت توسط بانک

دانلود مقاله بررسی کاربرد صورت های مالی شرکت ها در اعطای تسهیالت توسط بانک

چکیده
جمع آوری و جلب انواع سپرده ها و تخصیص آن در جهت تامین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی از مهمترین عملیات بانکی به شمار می رود. بانک ها نیاز به اطالعاتی دارند تا بتوانند توانایی شرکت ها را در بازپرداخت تسهیالت اعطایی ارزیابی کند. عمده ترین وسیله انتقال اطالعات به خارج از شرکت صورت های مالی شرکت می باشد که می تواند به عنوان یکی از منابع مهم اطالعات جهت تصمیم گیری در اعطای تسهیالت مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی کیفی این اطالعات تا…

دانلود مقاله نقش تجارت الكترونيك در جهاني شدن سازمان ها

دانلود مقاله نقش تجارت الكترونيك در جهاني شدن سازمان ها

چكيده
يكي از مهمترين پيامد هاي جهاني شدن افزايش رقابت در سطح بين المللي است،زيرا در اين شرايط همواره با كاهش هزينه هاي حمل ونقل رشد حيرت انگيز فناوري اطلاعات و گسترش روز افزون تجارت الكترونيك و به حداقل رسيدن محدوديت هاي جغرافيايي و رشد رقابت مواجه خواهيم بود .در اين ميان مي توان گفت كه مهمترين پيامد جهاني شدن بر اقتصاد كشورها انقلابي به نام تجارت الكترونيك است. تجارت الكترونيك ديگر يك گزينه نيست بلكه يك ضرورت براي موفقيت تجاري در هر…

دانلود مقاله بررسی عوامل تأثیر گذار بر رضایت مشتریان بیمه های آتش سوزی از کیفیت خدمات با توجه به نقش تعدیل کنندگی گروه های بیمه گذاران در بیمه ایران

دانلود مقاله بررسی عوامل تأثیر گذار بر رضایت مشتریان بیمه های آتش سوزی از کیفیت خدمات با توجه به نقش تعدیل کنندگی گروه های بیمه گذاران در بیمه ایران

چکیده
کیفیت به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی خدمات است.مفهومی گسترده که قسمت های مختلف سازمان نسبت به آن تعهد دارد.مدیران سازمان های خدماتی آگاهند که کیفیت برتر موجب عملکرد بهتر می شود.و مزایایی چون وفاداری مشتریان،پاسخگویی به نیازهای آنان،رشد سهم بازار و بهره وری برای سازمان ها به ارمغان می آورد.آنها کیفیت خدمات را به عنوان اهرمی برای ایجاد مزیت رقابتی بکار می گیرند.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و چون قصد توسعه دانش برای به…

دانلود مقاله تحلیل بازار ارز ایران: از پیروزی انقلاب تا پسا برجام

دانلود مقاله تحلیل بازار ارز ایران: از پیروزی انقلاب تا پسا برجام

چکیده
نرخ ارز در اقتصاد ایران در سیر تاریخی خود، تغییر و تحولات گستردهای به خود دیده است. در واقع نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران در دهه هشتاد همواره در حال کاهش بوده است. علت اصلی کاهش مداوم نرخ واقعی ارز افزایش مداوم درآمدهای نفتی از یک طرف و تزریق تقریبا تمامی این درآمدها توسط دولت به اقتصاد کشور بوده است. در این شرایط حتی سیاست بانک مرکزی در راستای انباشت ذخایر ارزی خود نیز نتوانسته از کاهش نرخ ارز جلوگیری کند.پیامد کاهش مداوم نرخ واقعی…

دانلود مقاله تأثیر مدیریت کوانتومی بر افزایش بهره وری کارکنان سازمان

دانلود مقاله تأثیر مدیریت کوانتومی بر افزایش بهره وری کارکنان سازمان

چکیده
نظریه کوانتوم چشم اندازی است که بر مکانیک کوانتومی استوار است و از عرصه علم فیزیک برگرفته شده است.نفوذ علمی تئوری کوانتوم چنان بود که اصول و مفاهیم آن،به صورت پارادایمی در سایر رشته های علمی از جمله در علم مدیریت،مورد استفاده قرار گرفت. در مدیریت کوانتومی دو عامل صالحیت و نفوذ مطرح است.هدف از مدیریت کوانتومی افزایش میزان اثر بخشی و توان مدیران و کارکنان سازمان است.راهبرد هایی که بدین منظور در مدیریت کوانتومی استفاده می شود شامل…

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت خدمات ارائه شده در بانک های تجاری دولتی شهر زنجان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت خدمات ارائه شده در بانک های تجاری دولتی شهر زنجان

چکیده
دهه آینده دهه ارزش آفرینی از خالل سرمایه فکری برای سازمان ها و کشورها است. به همین جهت موضوع سرمایه فکری از مباحث مهم و پراهمیت در سنجش سرمایه های یک جامعه یا سازمان اجتماعی به شمار می رود. شمار زیادی از سازمان ها با نیاز روزافزون به داشتن خالقیت،مزیت رقابتی و انعطاف پذیری متهورانه روبرو هستند.نظام بانکی نیز که در اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از اجزای مهم اقتصاد هر کشور است، مسئولیت بسیار سنگینی در بازارهای پولی و مالی کشور دارد، از این…

دانلود مقاله بررسی تأثیر مهارت های کوانتومی مدیران بر افزایش بهره وری کارکنان سازمان

دانلود مقاله بررسی تأثیر مهارت های کوانتومی مدیران بر افزایش بهره وری کارکنان سازمان

چکیده
مدیریت کوانتومی رویکردی در جهت ارتقای قابلیت ها، توانمندی ها و اثربخشی مدیران و به ویژه کارکنان است. در مدیریت کوانتومی بر مهارت فرد در فنون گوناگون، تلاش و همکاری تأکید می شود، همچنین به معنادار بودن روابط و آسایش کارکنان احترام گذاشته می شود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش و نحوه گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شعب بانک ملی استان گیالن بالغ بر 1424 نفر می…