تحقیق ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده در شرکت بیمه

تحقیق ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده در شرکت بیمه

تحقیق-ارزيابي-كيفيت-خدمات-ارائه-شده-در-شرکت-بیمه

توضیحات:
پایان نامه ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران، به انضمام پرسشنامه مربوطه، در قالب فایل word و در حجم ۹۷ صفحه.

بخشی از متن:
فهرست مطالب:
فصل اول – بیان مسئله
۱-۱- مقدمه
۲-۱- بیان مسأله
۳-۱- هدف
۱-۳-۱- الف – هدف اصلی
۱-۳-۱- ب – اهداف فرعی
۱-۳-۱- پ – هدف کاربردی
۴-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۵-۱- سؤالات تحقیق
۲-۵-۱- سوالات فرعی تحقیق
۷-۱- متغیرهای تحقیق
۸-۱- واژگان تخصصی
۹-۱- محدودیتهای تحقیق

فصل دوم – پیشینه تحقیق
۱-۲- پیشینه
۱-۱-۲- واژة بیمه
۲-۱-۲- تاریخچة بیمه در جهان
۱-۳-۱-۲- پیدایش بیمه دریایی
۲-۲-۱-۲- پیدایش بیمه آتش سوزی
۳-۱-۲- تاریخچه بیمه در ایران
۴-۱-۲- شرکت های بیمه خارجی که در ایران فعالیت داشته اند
۵-۱-۲- سازمان بیمه در ایران
۱-۵-۱-۲- تصویب قانون بیمه
۲-۵-۱-۲- نظارت بر صلاحیت فنی شرکتهای بیمه
۳-۵-۱-۲- نظارت بر شرکتهای بیمه
۶-۱-۲- تاریخچة تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران
۱-۶-۱-۲- کلیات
۲-۶-۱-۲- مجوز قانونی تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران
۳-۶-۱-۲- صاحبان سهام و مؤسسان شرکت
۴-۶-۱-۲- میزان سرمایة اولیة و چگونگی تأمین آن
۵-۶-۱-۲- شرکت نامه و اولین اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
۶-۶-۱-۲- اولین اساسنامه
۷-۶-۱-۲- شروع رسمی فعالیت بیمه گری و اولین بیمه نامه صادره توسط شرکت
۸-۶-۱-۲- اولین کارمندان شرکت
۶-۶-۱-۲- هزینه تأسیس
۷-۱-۲- شرکت سهامی بیمه ایران
۱-۷-۱-۲- مرام نامه خانواده بزرگ بیمه ایران
۲-۷-۱-۲- امتیازات و ویژی های بیمه ایران
۳-۷-۱-۲- مکانیزاسیون
۱- گروه شبکه
۳- گروه امنیت و مانیتورینگ
۴- گروه مسرورها
۴-۷-۱-۲- آموزش
۵-۷-۱-۲- سرمایة بیمه ایران
۶-۷-۱-۲- سرمایه گذاریها
۷-۷-۱-۲- شبکه فروش
۸-۷-۱-۲- نیروی انسانی
جدول شماره (۱-۲) ترکیب نیروی انسانی به تفکیک میزان تحصیلات
جدول (۲-۲): توزیع کارکنان از لحاظ سابقه خدمت
۹-۷-۱-۲- چشم انداز برنامه های بیمه ایران
۱۱-۷-۱-۲- هدف بیمه ایران
ساختار سازمانی بیمه ایران (نمودار (۱-۲))
۱۲-۷-۱-۲- انواع پوششهای بیمه ای
۲-۲- مبانی نظری
۱-۲-۲- روش شناسی حل مشکل وبهبود کیفیت
نمودار ۲-۲ چرخه دمینگ
۲-۱-۲-۲- چرخة PDSA دمینگ
۳-۱-۲-۲- مدل سه بعدی جودان
۴-۱-۲-۲- فرآیند کرازبی:
۲-۲-۲- مدل های ارزیابی کیفیت خدمات
۱-۲-۲-۲- مدل کیفیت خدمات SERQUAL
2-2-2-2- مدل CAF
نمودار (۳-۲) چهارچوب عملی CAF : (الوانی، ۱۳۸۲، ص ۸۱)
توانمند سازها (اقدامات)
۳-۲-۲- سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی مدل تعالی سازمانی EFQM
بخش های عمومی و اختیاری
۳-۲-۲- مدل تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۱-۳-روش تحقیق
۱-۱-۳- مقدمه
۲-۱-۳- جامعه آماری
۳-۱-۳- روش نمونه گیری
۴-۱-۳- حجم نمونه
۵-۱-۳- ابزار سنجش و طراحی پرسشنامه
جدول ۱-۳: ساختار پرسشنامه
۱-۵-۱-۳- پایایی (اعتماد)
۲-۵-۱-۳- روایی (اعتبار)
۶-۱-۳- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
جدول ۲-۳ – جدول توافقی
۲-۳- منابع گردآوری اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴- آمار توصیفی
۱-۱-۴- جنسیت
نمودار (۱-۴) : توزیع جنسیت پاسخ دهندگان
۲-۱-۴- میزان تحصیلات
جدول ۲-۴: توزیع میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
نمودار ۲-۴: میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
۳-۱-۴- نوع بیمه
جدول ۳-۴: نوع بیمه خریداری شده پاسخ دهندگان
نموار ۳-۴: نوع بیمه خریداری شده پاسخ دهندگان
۴-۱-۴- مدت استفاده از خدمات بیمه ایران
جدول (۴-۴) توزیع مدت استفاده از خدمات بیمه ایران
۵-۱-۴- سن
جدول (۵-۴) : توزیع سن پاسخ دهندگان
۲-۴- آزمون فرض
فرضیه اول
الف) تعریف فرضیه های آماری
ب) در سطح اطمینان ۹۵%

فصل پنجم – نتیجه گیری
۱-۵- نتیجه گیری
۱-۱-۵- نتیجه گیری از فرضیه اول
۲-۱-۵- نتیجه گیری از فرضیه دوم
۳-۱-۵- نتیجه گیری از فرضیه سوم
۴-۱-۵: نتیجه گیری از فرضیه چهارم
۵-۱-۵: نتیجه گیری از فرضیه پنجم
۲-۵- پیشنهادها
۱-۲-۵- پیشنهاد برای فرضیه I
2-2-5- پیشنهاد برای فرضیه II
3-2-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری III
4-2-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری IV
5-1-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری (IV)

دانلود فایل

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان تفرش

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان تفرش

دانلود-شیپ-فایل-مرز-شهرستان-تفرششیپ فایل مرز شهرستان تفرش
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
– نام شهرستان
– مرکز شهرستان
– مساحت شهرستان به کیلومتر
– محیط شهرستان به کیلومتر
– مساحت شهرستان به هکتار

دانلود فایل

تحقیق کارشناسی ارتباط با پايگاه داده‌هاي Access در Visual Basic

تحقیق کارشناسی ارتباط با پايگاه داده‌هاي Access در Visual Basic

تحقیق-کارشناسی-ارتباط-با-پايگاه-داده-هاي-access-در-visual-basic

توضیحات:
پروژه کارشناسی ارتباط با پايگاه داده‌هاي Access در Visual Basic، در قالب فایل word و در حجم ۹۵ صفحه.

بخشی از متن:
روش‌هاي برنامه نويسي معمولاً به دو نوع كلي تقسيم مي‌شوند:
برنامه نويسي تابع گرا يا ساخت يافته
برنامه نويسي شي‌ءگرا
الف)
برنامه نويسي تابع گرا يا Procedural : اين روش برنامه‌نويسي متن گرا نيز
ناميده مي‌شود روش قديمي تري است كه مبتني بر توابع مي‌باشد و معمولاً يكي
از توابع اصلي است. با شروع برنامه، كنترل برنامه به اولين دستور تابع اصلي
رفته و به ترتيب شروع به اجراي دستورات، از اولين دستور تا آخرين دستور
تابع، مي‌كند و مواقعي هم ممكن است فراخواني‌هايي به يك يا چند زير برنامه
داشته باشد كه با هر بار فراخواني، كنترل برنامه به ابتداي تابع مورد نظر
رفته و دستورات آن تابع را به ترتيب اجرا مي‌نمايد آن گاه با اتمام دستورات
تابع مذكور، كنترل برنامه به ابتداي تابع مورد نظر رفته و دستورات آن تابع
را به ترتيب اجرا مي‌نمايد آن گاه با اتمام دستورات تابع مذكور، كنترل
برنامه به دستور بعد از دستور فراخواني برمي‌گردد و روال برنامه تا رسيدن
به آخرين دستور تابع اصلي ادامه مي‌يابد. بعد از اجراي آخرين دستور تابع
اصلي يا رسيدن به دستور خاتمه‌ي برنامه، برنامه پايان مي‌پذيرد؛ مانند اكثر
زبان‌هاي برنامه نويسي كه تا به حال با آن كار كرده‌ايم، كه از جمله
بيسيك، پاسكال و C.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمات Visual Basic
مقدمات بانک اطلاعاتی Access
توصیف پروژه
الف ) توصیف پایگاه داده‌ها
ب ) توصیف فرم‌های برنامه
ضمائم
ضمیمه ۱- کد فرم Accessories
ضمیمه ۲- کد فرم Bag
ضمیمه ۳- کد فرم Component
ضمیمه ۴- کد فرم Notebook
ضمیمه ۵- کد فرم Start(AAA)
فهرست منابع

دانلود فایل

تحقیق حقوق؛ آزادي اطلاعات و حريم خصوصي

تحقیق حقوق؛ آزادي اطلاعات و حريم خصوصي

تحقیق-حقوق؛-آزادي-اطلاعات-و-حريم-خصوصي

توضیحات:
پروژه حقوق؛ با موضوع آزادي اطلاعات و حريم خصوصي، در قالب فایل word و در حجم ۸۳ صفحه.

فهرست مطالب:
مقدمه 
بخش اول: آزادی اطلاعات 
گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات 
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی 
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر 
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی 
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی 
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ۱۹۸۱ م 
بند هفتم: سایر اسناد 
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو 
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ 
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۸ 
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات 
بند اول: مطبوعات 
بند دوم: خبرگزاریها 
بند سوم: رادیو 
بند چهارم: تلویزیون 
بند پنجم: ماهواره 
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم 
قسمت دوم: پارزایت 
بند ششم: اینترنت 
قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت 
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری 
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده 
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت 
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای 
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ 
بخش دوم: حریم خصوصی 
گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی 
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات 
بند اول: حق حریم و آزادی بیان 
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی 
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی ۱۹۸۰ م 
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ ۷ دسامبر ۲۰۰۰
نتیجه گیری 
منابع و مآخذ 
دانلود فایل

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان آمل

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان آمل

دانلود-شیپ-فایل-مرز-شهرستان-آملشیپ فایل مرز شهرستان آمل

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
– نام شهرستان
– مرکز شهرستان
– مساحت شهرستان به کیلومتر
– محیط شهرستان به کیلومتر
– مساحت شهرستان به هکتار

دانلود فایل

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان زرندیه

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان زرندیه

دانلود-شیپ-فایل-مرز-شهرستان-زرندیهشیپ فایل مرز شهرستان زرندیه

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
– نام شهرستان
– مرکز شهرستان
– مساحت شهرستان به کیلومتر
– محیط شهرستان به کیلومتر
– مساحت شهرستان به هکتار

دانلود فایل

تحقیق امكان سنجي فيلتراسيون آكوستيكي جهت جذب ذرات خروجي از اگزوز موتورهاي ديزل

تحقیق امكان سنجي فيلتراسيون آكوستيكي جهت جذب ذرات خروجي از اگزوز موتورهاي ديزل

تحقیق-امكان-سنجي-فيلتراسيون-آكوستيكي-جهت-جذب-ذرات-خروجي-از-اگزوز-موتورهاي-ديزل

توضیحات:
پایان نامه رشته مهندسی خودرو؛ امكان سنجي فيلتراسيون آكوستيكي جهت جذب ذرات خروجي از اگزوز موتورهاي ديزل، در قالب فایل word و در حجم ۱۱۵ صفحه.

فهرست مطالب:

فصل
اول: مقدمه

کاهش
تولید آلاینده ها

جلوگیری
از انتشار آنها در محیط

فصل
دوم: مروری بر ادبیات و اصول و مبانی نظری

مقدمه

سیستم
جدا ساز ذرات معلق در گازها

صافی
های کیسه ای (الیافی
)

ته
نشین کننده های ثقلی

شوینده
ها

سیکلونها

نشست
دهنده الکتروستاتیک

زمینه
تاریخی

مكانیزمهای
انباشت آكوستیك

فعل
و انفعالات اورتوكینتیك

فعل
و انفعالات هیدرودینامیك

واكنشهای
آشفتگی آكوستیك

روان
سازی آكوستیك

توده
آكوستیك

مدلهای
شبیه سازی فعلی

مدل
وولك

مدل
شو

مدل
تیواری

مدل
سانگ

فصل
سوم: روشها و تجهیزات

مقدمه

روش
شبیه سازی انباشت آكوستیك

فرضیات
انجام شده در مدل سازی

الگورِیتم
مدل سازی

سیستم
آزمایشگاهی فیلتراسیون آكوستیكی

سیستم
آزمایشگاهی اندازه گیری توزیع اندازه ذرات

آزمایشات
مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستیکی

دستگاه
تولید کننده ایروسل تک توزیعی

دستگاه
مولد ایروسل چند توزیعی

ترازوی
آنالیتیک

ولت
سنج

دبی
سنج

مواد
مورد استفاده

كالیبراسیون
وسایل آزمایشگاهی

فصل
چهارم: نتایج و تفسیر آنها

مقدمه

نتایج
آزمایشگاهی

اندازه
گیری توزیع اندازه و غلظت کلی ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی

آزمایشات
مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستیکی

آزمایش
بدست آوردن فرکانس های بحرانی

رسم
پروفیل فشار آکوستیکی در طول لوله

اعمال
امواج آکوستیکی بر روی جریان ایروسل

اعمال
امواج آکوستیکی برروی ذرات درحالت بدون دبی و ساکن

اعمال
امواج بر روی جریان ایروسل

بررسی
تأثیر عوامل موثر در بازده فیلترهای آکوستیکی در خروجی موتور های دیزل

بررسی
تأثیر دبی عبوری از محفظه در بازده فیلتراسیون فلیترهای آکوستیکی

بررسی
اثر توان اعمالی امواج بر روی بازده فیلتراسیون

بررسی
تاثیر دما و فشار در انباشت آكوستیكی

تأثیرات
فركانس صدا

اثر
اندازه ذرات

فصل
پنجم: جمع بندی و پیشنهاد

مقدمه

فهرست
مراجع

ضمیمه
۱:

 مقدار و ترکیب گازهای خروجی اگزوز موتورهای دیزلی

ضمیمه
۲:

موجهای
آكوستیكی تخت

رفتار
الاستیك شاره ها

معادله
موج تخت

حل
هارمونیك معادله موج تخت

ضمیمه
۳:

متن
برنامه مدل سازی انباشت آكوستیكی

دانلود فایل

تحقیق امنيت شبكه و رمزگذاري

تحقیق امنيت شبكه و رمزگذاري

تحقیق-امنيت-شبكه-و-رمزگذاري

توضیحات:
پروژه امنيت شبكه و رمزگذاري در حجم ۷۰ صفحه و در قالب فایل word .

بخشی از متن:
امنیت شبکه چیست؟
بیایید Alice و Bob را به عنوان دو نفری که می خواهند
به طور امن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، معرفی کنیم. این یک متن در مورد
شبکه است. باید مشخص کنیم که Alice و Bob ممکن است که دو روتر (router)
باشند که می خواهند جداول مسیریابی خود را به طور امن تعویض کنند، دو
Host که می خواهند یک ارتباط انتقال امن را شروع کنند دو کاربر email که می
خواهند emailهای امن به هم منتقل کنند تمام این حالات بعدا در این قسمت
گفته خواهد شد. Alice و Bob دو شخصیت ثابت و مشهور در ارتباط امن هستند.
شاید به علت اینکه اسم های آنها سرگرم کننده تر از یک نوع موجود به اسم A
است که می خواهد یک ارتباط امن با یک نوع موجود به اسم B برقرار کند. تبادل
عشق ممنوع، ارتباطات زمان جنگ و معاملات تجاری نیازهای عمومی مردم شهری
هستند برای ارتباطات امن. اولی را به دومی ترجیح می دهیم و خوشحالیم که
Alice و Bob را به عنوان فرستنده و گیرنده استفاده کرده ایم و آنها را در
اولین سناریو استفاده می کنیم.

فهرست مطالب:
۱٫ امنیت شبکه
۱٫۱ ارتباط امن
– سری بودن
– تصدیق، استناد
– درستی و بی عیبی پیغام
۱٫۲ مراعات امنیت شبکه در اینترنت
۲٫ اصول رمزگذاری
۲٫۱ رمزگذاری کلید متقارن
استاندارد رمزگذاری
۲٫۲ رمزگذاری کلید عمومی
۳٫ سندیت: شما کی هستید؟
۳٫۱ پروتوکل شناسایی ap 1.0
۳٫۲ پروتوکل شناسایی ap2.0
۳٫۳ پروتوکل شناسایی ap 3.0
۳٫۴ پروتوکل شناسایی ap 3.1
۳٫۵ پروتوکل شناسایی ap 4.0
۳٫۶ پروتوکل شناسایی ap 5.0
۴٫ بی عیبی
۴٫۱ ساختن امضای دیجیتالی
۴٫۲ خلاصه پیغام
۴٫۳ الگوریتم های توابع hash
۵٫ نتیجه گیری
۶٫ منابع
دانلود فایل

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان بابل

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان بابل

دانلود-شیپ-فایل-مرز-شهرستان-بابلشیپ فایل مرز شهرستان بابل

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
– نام شهرستان
– مرکز شهرستان
– مساحت شهرستان به کیلومتر
– محیط شهرستان به کیلومتر
– مساحت شهرستان به هکتار

دانلود فایل

تحقیق ایران و امنیت ملی در نظام بین الملل

تحقیق ایران و امنیت ملی در نظام بین الملل

تحقیق-ایران-و-امنیت-ملی-در-نظام-بین-الملل

توضیحات:
پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع تاثير دگرگوني مفهوم امنيت ملي در نظام  بين الملل، بر برداشت امنيت ملي جمهوری اسلامی ايران، در قالب فایل word و در حجم  60 صفحه.

فهرست مطالب:

مقدمه: طرح تحقیقاتی

شرح و بيان مساله پژوهش

بررسي متون موجود

سوال اصلي

سوالات فرعي

مفروض ها

فرضيه

متغير هاي اصلي تحقيق

روش تحقيق

سازماندهي تحقيق

بخش
اول
: تغيير
مفهوم امنيت ملی در نظام بين الملل

مقدمه

فصل اول : برداشت
سنتی از مفهوم امنيت ملی

مبحث اول: مبانی تاريخی

الف:تعريف مفهوم امنيت ملی

ب: ظهور پديده دولت های ملی

ج: امنيت دستجمعی                   

د: حاکميت سيستم دو قطبي

ح: جنگ سرد

خ: در آستانه فروپا شي نظام دوقطبي

مبحث دوم: مباني نظري برداشت سنتي از امنيت ملي 

جمع بندی 

پی نوشت ها

فصل
دوم
: برداشت
نوين از مفهوم امنيت ملی

الف: فروپاشي نظام دوقطبي و پايان جنگ سرد 

ب: تهديدات نوين امنيت ملي

ج: تاثير جهاني شدن بر تغيير مفهوم امنيت ملی

د: تهديدات زيست محيطي

جمع بندي

پی نوشت ها


بخش دوم : تغيير
برداشت جمهوری اسلامی ايران از امنيت ملی

مقدمه

فصل اول : امنيت
ملی از ديدگاه جمهوری اسلامی ايران قبل از پايان جنگ سرد (دهه اول انقلاب اسلامی
)

الف:پيروزی انقلاب اسلامی

ب: سياست دوگانه امنيتي

ج: برداشت اوليه جمهوري اسلامي ايران از امنيت ملي 

د: قانون اساسي

ح: صدور انقلاب

خ: نهضت هاي آزاديبخش

ت: انقلاب اسلامي؛ تلاش در جهت تغيير وضع موجود

ث: عامل موفقيت جمهوري اسلامي ايران در اتخاذ اصل« نه شرقي
– نه غربي
»  

ر: مقطع زماني جنگ تحميلي

ز: انقلاب اسلامي؛ تهديدي بالقوه براي كشورهاي حوزه خليج
فارس

س: پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تولد شوراي همكاري خليج
فارس
 

جمع بندی

پی نوشت ها

فصل
دوم
: امنيت
ملی از ديدگاه جمهوری اسلامی ايران بعد از پايان جنگ سرد (دهه دوم و سوم انقلاب
اسلامی
)

مبحث اول: دوران رياست جمهوري حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني 

الف: تغيير سياست امنيتی

ب: خروج از انزواگرايي

ج: پايان جنگ تحميلي

د: تحولات نظام بين‌الملل و تأثير آن بر جمهوري اسلامي
ايران

ت: عادي‌سازي روابط ديپلماتيك با كشورهاي عضو شوراي همكاري 

خليج فارس «۷۶- ۱۳۶۸ش«

مبحث دوم: دوران رياست جمهوری آقای خاتمی

الف: دهه سوم انقلاب اسلامي؛ همكاري و تعامل در صحنه بين‌الملل

ب: سياست تنش‌زدايي و اعتمادسازي در روابط كشورها

ج: گفت و گوي تمدنها

د: گسنرش روابط سياسي بين ج. ا. ايران و كشورهاي عضو شوراي      

همكاري خليج فارس «۷۶ به بعد»

جمع بندی

پی نوشت ها

نتيجه
گيری

دانلود فایل