پاورپوینت , تحلیل آماری , ۸۰ اسلاید , pptx

پاورپوینت , تحلیل آماری , ۸۰ اسلاید , pptx

پاورپوینت-,-تحلیل-آماری-,-80-اسلاید-,-pptxاین پاورپوینت با موضوع تحلیل آماری با ۸۰ اسلاید با عناوین

چارچوب پژوهش

ريشه های علم آمار

انواع و طبقه بندی علم آمار

متغير و انواع آن

 سطوح اندازه گيری

 جداول آماری

 برآورد

 آزمون فرضيه

 مدلهای آماری

مدل آماریt  تک گروهی (پارامتريک)

 مدل آماری مربع کای ( ناپارامتريک)

مدل آماریt  دوگروه مستقل (پارامتريک)

منابع

ریشه های علم آمار

اولين بار در يونان باستان با نام علم استان شناسی (Status)

شاهزادگان و علم استان شناسی

مثلث شعور(توزيعهای تالسی، هندسه اقليدسی، فلسفه فيثاغورث)

 

استاندارها فرمول ياد نمي گرفتند، بلکه تفکر استانداری ياد ميگرفتند.

 

بعد از يونانيان، ايرانيها علم شمارش را مطرح کردند.

 

شمارش          همارش                همار                آمار

ریشه های علم آمار
علم آمار نوين:

 
اين علم در بريتانيای کبير و در مرکز تحقيقات مستعمرات انگلستان و بوسيله رونالد فيشر ايجاد شد.

 
اين مرکز قوی ترين، مخوف ترين و منظم ترين مرکز مطالعاتی  بود که رياست آن را گالتون به عهده داشت.
 
 
مشاوران گالتون:
اسپرمن، رونالد فيشر، کارل پيرسن
اسپرمن به مطالعه تفاوتهای فردی در ايران و اختلاف شيعه و سنی پرداخت. او از طريق مطالعه گرايش به مرکز، پراكندگی را زياد می کرد.
 

آمار علم رياضی نيست. امروزه آمار شاخه ای از علم روش شناختی است.

الف) آمار توصيفی:

محاسبه( گرايش مرکزی، پراکندگی)

نمايش( جدول آماری، نمودار آماری)

ب) آمار استنباطی:

برآورد و آزمون فرضيه و تعميم نتايج نمونه به جامعه آماری

ج) آمار کاربردی:

      ترکيب آمار توصيفی و استنباطی (توصيف تحليل گرانه و اکتشاف داده ها به گونه همزمان )

 نرم افزار  SPSSبا نمودارهای متنوع، جداول آماری جذاب علاوه بر توصيف زمينه را برای تحليل آماده ميکند. پس در پايان نامه شما از آمار کاربردی استفاده ميکنید.

 

متغير: هر چيزی كه در علم تغيير ميکند. در علم آمار با متغير سر و کار داريم.

 

انواع طبقه بندی متغير:

طبقه بندی اول:

  الف) متغير کمی: توانايی انتساب عدد مثل: وزن، قد، سن و … …

 

ب) متغير کيفی: منسوب به رقم نيست مثل: رنگ پوست، گروه خونی و … …

 

برای شناخت چيزی به آن رقم مي دهيم. بنابراین، بايستی متغير کيفی به متغير کمی تبديل شود.

 

_طبقه بندی دوم طبق دقت اندازه گيری:

الف) متغير گسسته (دو ارزشی، چند ارزشی): بين طبقات و فاصله ها معنی وجود ندارد.

مثال:

بد حجاب، با حجاب

گروه خونی

 قوم و …

طبقه بندی سوم

  الف) متغير مستقل: يعنی متغير علت

متغير فعال، قابل دستکاری و در اختيار محقق است. مثل: روشهای تدريس مدرس و …

متغير غير فعال، غير قابل دستکاری مثل: ترک بودن مدرس و ..

ب)متغير وابسته: يعنی معلول

  سطوح اندازه گيری :

 اندازه گيری:

  اختصاص عدد به حالات و شرايط يک متغير بر اساس قواعد خاص تا کيفيت به کميت تبديل شود.

 

 
.1اسمی (Nominal)
.2رتبه ای (Ordinal)
.3فاصله ای (Interval) ، صفر غيرمطلق(قرار دادی) مثال: نمره دانشجو که قراردادی است. 
.4نسبتی (Ratio) ، صفر مطلق مثل: قد که از صفر شروع ميشود و قابل رويت است.

جداول آماری  :

متغير در سطح اسمی:
•جدول توزيع فراوانی ساده
•جدول توزيع فراوانی نسبی
•جدول توزيع فراوانی درصدی

 روش محاسبه و اندازه گيري:  مد

متغيردرسطح رتبه ای:

• جدول توزيع فراوانی تراکمی

•  جدول توزيع فراوانی تراکمی نسبی
 
•  جدول توزيع فراوانی تراکمی نسبی درصدی

روش محاسبه و اندازه گيري:  مد، ميانه، چارکها، ضريب همبستگ
برآورد (Estimation)

شناسايی ويژگيهای نمونه(آماره) و کسب ويژگيهای جامعه(پارامتر)

 فرايندی که جامعه را مشخص ميکنيم و سپس نمونه ميگيريم و پس از آن ويژگيهای نمونه را بررسی ميکنيم و سپس به آماره ميرسيم و آماره را به کل جامعه تعميم ميدهيم. 

.۱برآورد نقطه ای: (Point Estimate)

         ويژگيهای نمونه معرف دقيقی از پارامتر است.

و……

دانلود فایل

راهنمای پیاده سازی رهیافت مدرسه در مزرعه کشاورزان در توسعه کشاورزی پایدار

راهنمای پیاده سازی  رهیافت  مدرسه در مزرعه کشاورزان در توسعه کشاورزی پایدار

راهنمای پیاده سازی رهیافت مدرسه در مزرعه کشاورزان در توسعه کشاورزی پایدار

عنوان مقاله : راهنمای پیاده سازی رهیافت مدرسه در مزرعه کشاورزان در توسعه کشاورزی پایدار 
قالب بندی: word
تعداد صفحات: ۴۵
قیمت: ۲۸۰۰ تومان
شرح مختصر: در مدرسه در مزرعه گروه کاری تولید کننده, فعاليت بر روي اولويتهاي كشاورزي غالب منطقه اي (زراعي -باغي -دامي-مرتع -جنگل و….) را به صورت جامع در مزرعه ،طي يك فصل زراعي و به اصطلاح از بذر تا بذر ، طی کرده و با شناخت كشت بوم زراعی شامل و از طريق عملياتي كردن موضوعات خاص و نتایج تحقیقات در مسايل توليد به…

آمار اعتياد ۲

آمار اعتياد ۲

تعداد صفحه : ۳۳اعتياد به عنوان يك مشكل، هميشه دامنگير بوده و هست چرا كه به عنوان يك معضل دامنگير انسان ها در جوامع مختلف بوده و به موازات افزايش دانش انسان، اعتياد نيز گسترش يافته و از پيچيدگى بيشترى برخوردار شده است. متفاوتى در بيش از اين كه يك پديده اجتماعى محسوب شود يك پديده روانى است و در اشكال مختلف و اعتياد انسان ها ظهور و بروز مى يابد. همانطور كه يك انسان مى تواند به قمار اعتياد پيدا كند و يا اعتياد به خريد و غيره، اعتياد…

راهنمای پیاده سازی رهیافت مدرسه در مزرعه کشاورزان در توسعه کشاورزی پایدار

راهنمای پیاده سازی  رهیافت  مدرسه در مزرعه کشاورزان در توسعه کشاورزی پایدار

راهنمای پیاده سازی رهیافت مدرسه در مزرعه کشاورزان در توسعه کشاورزی پایدار

عنوان مقاله : راهنمای پیاده سازی رهیافت مدرسه در مزرعه کشاورزان در توسعه کشاورزی پایدار 
قالب بندی: word
تعداد صفحات: ۴۵
قیمت: ۲۸۰۰ تومان
شرح مختصر: در مدرسه در مزرعه گروه کاری تولید کننده, فعاليت بر روي اولويتهاي كشاورزي غالب منطقه اي (زراعي -باغي -دامي-مرتع -جنگل و….) را به صورت جامع در مزرعه ،طي يك فصل زراعي و به اصطلاح از بذر تا بذر ، طی کرده و با شناخت كشت بوم زراعی شامل و از طريق عملياتي كردن موضوعات خاص و نتایج تحقیقات در مسايل توليد به…

آمار اعتياد ۲

آمار اعتياد ۲

تعداد صفحه : ۳۳اعتياد به عنوان يك مشكل، هميشه دامنگير بوده و هست چرا كه به عنوان يك معضل دامنگير انسان ها در جوامع مختلف بوده و به موازات افزايش دانش انسان، اعتياد نيز گسترش يافته و از پيچيدگى بيشترى برخوردار شده است. متفاوتى در بيش از اين كه يك پديده اجتماعى محسوب شود يك پديده روانى است و در اشكال مختلف و اعتياد انسان ها ظهور و بروز مى يابد. همانطور كه يك انسان مى تواند به قمار اعتياد پيدا كند و يا اعتياد به خريد و غيره، اعتياد…

نظریات جدید در علم سیاست

نظریات جدید در علم سیاست

نظریات جدید در علم سیاست

عنوان جزوه: نظریات جدید در علم سیاست
قالب بندی : word
تعداد صفحات: ۷۷
قسمتی از متن:
پارادایم
توماس کوهن
کار تئوری گزارش دادن بی طرفانه افشای واقعیت نیست
ساختار انقلاب های علمی( ترجمه احمد آرام)
واقعیت در چارچوب تئوری ساخته می شود
 
پارادایم در معنای عام یک چارچوب فکریست ولی در معنای خاص هر پارادایم محدوده ای از عالم هستی و قواعد آن را بر روی ما می گشاید و پیش فرضها و بـرداشتهای ما نسبت به موضوعها را تعیین می کند
علاوه بر ماهیت، توجه به…

جزوه مفاهیم ابتدایی آموزش رباتیک

جزوه مفاهیم ابتدایی آموزش رباتیک

جزوه مفاهیم ابتدایی آموزش رباتیک

عنوان جزوه: جزوه مفاهیم ابتدایی آموزش رباتیک
قالب بندی: word
تعداد صفحات: ۳۳
فهرست:
ویژگیهای یک روبات
آناتومی اندام روباتهای شبیه انسان
حرکت در روبات
لگو روبات(lego robot)
روبات چیست؟
تاریخچه روباتیک:
قانون روباتیک مطرح شده توسط آسیموف:
انواع ربات ها
مزایای روباتها
معایب روباتها
سیستم ها حرکتی
چرخ دنده های مارپیچ
چرخ دنده های مخروطی
چرخ دنده های حلزونی
چرخ دنده شانه ای
درک مفهوم نسبت دنده
دنده های متوالی
دنده های سیّاره ای
 
 …

جزوه درس اخلاق حرفه ای

جزوه  درس اخلاق حرفه ای

جزوه درس اخلاق حرفه ای

عنوان جزوه: اخلاق حرفه ای
دانشگاه علمی کاربردی
مرکز علوم پزشکی
قالب بندی: word
تعداد صفحات: ۳۵
قسمتی از متن:
علم اخلاق چيست؟
بنابراين، موضوع علم اخلاق عبارت است از: صفات خوب و روش کسب آنها و صفات بد و راه زدودن آنها؛ اين صفات خوب و بد از آن جهت که با افعال اختياري انسان مرتبط هستند در علم اخلاق مورد نظر مي‏باشند. غايت علم اخلاق رساندن انسان به کمال و سعادت جاودان و منزل مقصودي است که براي رسيدن به آن خلق شده است. چنان که بيان شد علم اخلاق يکي…

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون آمار توصیفی (فرمت فایل word و پاورپوینت)تعداد صفحات ۹۳

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون آمار توصیفی (فرمت فایل word و پاورپوینت)تعداد صفحات 93

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون آمار توصیفی (فرمت فایل word و پاورپوینت)تعداد صفحات ۹۳

عنوان مقاله : آمار توصیفی
قالب بندی : Word ، Power Point
تعداد صفحات ورد : ۳۴
تعداد صفحات پاورپوینت : ۵۹ اسلاید
شرح مختصر : کلمه آمار و داده ها باهم مترادف هستند .به عبارت ديگر آمار يعني اعداد مربوط به دنياي ما ونتيجه گيري از آنها براي کشف واقعيتها. آمار ازنظر تاريخي از راه سرشماري وکسب ماليات وجدول هاي مرگ مير آغازشدو به صورت آمار جديد براي کشف حقايق به کمک داده ها به علوم وعلوم اجتماعي راه يافت .بنابراين آمار با تجربه ومشاهده محض روندي ديگر داشته…