تحقیق ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده در شرکت بیمه

تحقیق ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده در شرکت بیمه

تحقیق-ارزيابي-كيفيت-خدمات-ارائه-شده-در-شرکت-بیمه

توضیحات:
پایان نامه ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران، به انضمام پرسشنامه مربوطه، در قالب فایل word و در حجم ۹۷ صفحه.

بخشی از متن:
فهرست مطالب:
فصل اول – بیان مسئله
۱-۱- مقدمه
۲-۱- بیان مسأله
۳-۱- هدف
۱-۳-۱- الف – هدف اصلی
۱-۳-۱- ب – اهداف فرعی
۱-۳-۱- پ – هدف کاربردی
۴-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۵-۱- سؤالات تحقیق
۲-۵-۱- سوالات فرعی تحقیق
۷-۱- متغیرهای تحقیق
۸-۱- واژگان تخصصی
۹-۱- محدودیتهای تحقیق

فصل دوم – پیشینه تحقیق
۱-۲- پیشینه
۱-۱-۲- واژة بیمه
۲-۱-۲- تاریخچة بیمه در جهان
۱-۳-۱-۲- پیدایش بیمه دریایی
۲-۲-۱-۲- پیدایش بیمه آتش سوزی
۳-۱-۲- تاریخچه بیمه در ایران
۴-۱-۲- شرکت های بیمه خارجی که در ایران فعالیت داشته اند
۵-۱-۲- سازمان بیمه در ایران
۱-۵-۱-۲- تصویب قانون بیمه
۲-۵-۱-۲- نظارت بر صلاحیت فنی شرکتهای بیمه
۳-۵-۱-۲- نظارت بر شرکتهای بیمه
۶-۱-۲- تاریخچة تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران
۱-۶-۱-۲- کلیات
۲-۶-۱-۲- مجوز قانونی تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران
۳-۶-۱-۲- صاحبان سهام و مؤسسان شرکت
۴-۶-۱-۲- میزان سرمایة اولیة و چگونگی تأمین آن
۵-۶-۱-۲- شرکت نامه و اولین اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
۶-۶-۱-۲- اولین اساسنامه
۷-۶-۱-۲- شروع رسمی فعالیت بیمه گری و اولین بیمه نامه صادره توسط شرکت
۸-۶-۱-۲- اولین کارمندان شرکت
۶-۶-۱-۲- هزینه تأسیس
۷-۱-۲- شرکت سهامی بیمه ایران
۱-۷-۱-۲- مرام نامه خانواده بزرگ بیمه ایران
۲-۷-۱-۲- امتیازات و ویژی های بیمه ایران
۳-۷-۱-۲- مکانیزاسیون
۱- گروه شبکه
۳- گروه امنیت و مانیتورینگ
۴- گروه مسرورها
۴-۷-۱-۲- آموزش
۵-۷-۱-۲- سرمایة بیمه ایران
۶-۷-۱-۲- سرمایه گذاریها
۷-۷-۱-۲- شبکه فروش
۸-۷-۱-۲- نیروی انسانی
جدول شماره (۱-۲) ترکیب نیروی انسانی به تفکیک میزان تحصیلات
جدول (۲-۲): توزیع کارکنان از لحاظ سابقه خدمت
۹-۷-۱-۲- چشم انداز برنامه های بیمه ایران
۱۱-۷-۱-۲- هدف بیمه ایران
ساختار سازمانی بیمه ایران (نمودار (۱-۲))
۱۲-۷-۱-۲- انواع پوششهای بیمه ای
۲-۲- مبانی نظری
۱-۲-۲- روش شناسی حل مشکل وبهبود کیفیت
نمودار ۲-۲ چرخه دمینگ
۲-۱-۲-۲- چرخة PDSA دمینگ
۳-۱-۲-۲- مدل سه بعدی جودان
۴-۱-۲-۲- فرآیند کرازبی:
۲-۲-۲- مدل های ارزیابی کیفیت خدمات
۱-۲-۲-۲- مدل کیفیت خدمات SERQUAL
2-2-2-2- مدل CAF
نمودار (۳-۲) چهارچوب عملی CAF : (الوانی، ۱۳۸۲، ص ۸۱)
توانمند سازها (اقدامات)
۳-۲-۲- سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی مدل تعالی سازمانی EFQM
بخش های عمومی و اختیاری
۳-۲-۲- مدل تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۱-۳-روش تحقیق
۱-۱-۳- مقدمه
۲-۱-۳- جامعه آماری
۳-۱-۳- روش نمونه گیری
۴-۱-۳- حجم نمونه
۵-۱-۳- ابزار سنجش و طراحی پرسشنامه
جدول ۱-۳: ساختار پرسشنامه
۱-۵-۱-۳- پایایی (اعتماد)
۲-۵-۱-۳- روایی (اعتبار)
۶-۱-۳- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
جدول ۲-۳ – جدول توافقی
۲-۳- منابع گردآوری اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴- آمار توصیفی
۱-۱-۴- جنسیت
نمودار (۱-۴) : توزیع جنسیت پاسخ دهندگان
۲-۱-۴- میزان تحصیلات
جدول ۲-۴: توزیع میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
نمودار ۲-۴: میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
۳-۱-۴- نوع بیمه
جدول ۳-۴: نوع بیمه خریداری شده پاسخ دهندگان
نموار ۳-۴: نوع بیمه خریداری شده پاسخ دهندگان
۴-۱-۴- مدت استفاده از خدمات بیمه ایران
جدول (۴-۴) توزیع مدت استفاده از خدمات بیمه ایران
۵-۱-۴- سن
جدول (۵-۴) : توزیع سن پاسخ دهندگان
۲-۴- آزمون فرض
فرضیه اول
الف) تعریف فرضیه های آماری
ب) در سطح اطمینان ۹۵%

فصل پنجم – نتیجه گیری
۱-۵- نتیجه گیری
۱-۱-۵- نتیجه گیری از فرضیه اول
۲-۱-۵- نتیجه گیری از فرضیه دوم
۳-۱-۵- نتیجه گیری از فرضیه سوم
۴-۱-۵: نتیجه گیری از فرضیه چهارم
۵-۱-۵: نتیجه گیری از فرضیه پنجم
۲-۵- پیشنهادها
۱-۲-۵- پیشنهاد برای فرضیه I
2-2-5- پیشنهاد برای فرضیه II
3-2-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری III
4-2-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری IV
5-1-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری (IV)

دانلود فایل

تحقیق کامل شركت سهامي بيمه ايران

تحقیق کامل شركت سهامي بيمه ايران

تحقیق-کامل-شركت-سهامي-بيمه-ايران

توضیحات:
پروژه کامل رشته مدیریت بیمه در زمینه شركت سهامي بيمه ايران، در قالب فایل word و در حجم ۴۵۰ صفحه.

بخشی از متن:
از
اواسط سال ۱۳۸۰ سياست هاي مديريتي بيمه ايران از رشد کمي به رشد و توسعه
کيفي و توسعه پايدار تغيير نمود و برنامه بهسازي شرکت با تأکيد بر اصل
پذيرفته شده مشتري مداري در خدمات بازرگاني، طراحي و به اجرا درآمد و در
مدت کوتاهي که از اجراي ابن برنامه سپري شد نشانه هاي پيشرفت و بهبود
فعاليت آشکار گرديده و اينک آينده اي روشن و قرين موفقيت را نويد مي دهد.

در
زمينه ارتقاي دانش فني و حرفه اي کارکنان فعاليت چشمگيري صورت گرفته و
ميزان آموزش سرانه از ۵ ساعت به ۶۰ ساعت افزايش يافته و اين مدت به ۱۰۰
ساعت در سال ۸۲ ارتقاء يافت و در سال ۸۲ به ۱۲۰ ساعت رسيد.

در بخش بين
المللي و اتکايي به ويژه در زمينه قبول اتکايي از کشورهاي ديگر، فعاليت
زيادي صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغي ارز براي کشور تحصيل
مي شود. بعنوان نمونه ۱۵% بيمه هاي اتکائي کشور عمان را مي توان نام برد.
در بخش واگذاري هاي اتکايي نيز ضمن ارتباط با بازارهاي معتبر جهاني، قرار
دادهاي معتبري منعقد شده و براي ريسکهاي عظيم بيمه شده،پوشش هاي لازم با
شرايط مناسب تأمين شده است.

در بخش نفت و گاز و پتروشيمي، هواپيمايي و
نيرو کليه ريسک هاي موجود با همکاري ساير شرکتهاي بيمه تحت پوشش قرار گرفته
و سهم بيمه ايران در اين بيمه ها بين ۴۲ تا ۵۰ درصد مي باشد.

بخش
مديريت وجوه و سرمايه گذاري شرکت نيز فعال شده و از اين طريق ضمن کسب درآمد
و افزايش سرمايه امکان مشارکت در طرح هاي اقتصادي کشور نيز فراهم گرديد و
در بخش سرمايه گذاري بورس نيز سود قابل توجهي را در سال ۸۲ به دست آورد.

ضمناً
بيمه ايران به عنوان يک سازمان دولتي توانسته است در سال ۸۱ از نظر ميزان
فروش، سرانه فروش، رشد فروش، ميزان دارايي ها و ساير شاخص ها رتبه برتر را
کسب نموده و مدير عامل بيمه ايران با توجه به برنامه هاي بهسازي و به
کارگيري نظريه هاي مديريت اجرايي در ششمين جشنوارة شهيد رجايي به عنوان «
مدير نمونه ملي » شناخته شده است و در سال ۸۲ نيز يک مدير نمونه استاني و ۸
استان برتر را در طرح تکريم ارباب رجوع معرفي نمايد. بيمه ايران در سال ۸۱
موفق شد فعاليت هاي خود را به سطح استانداردهاي بين المللي ارتقاء دهد و
پس از بررسي عملکرد اين شرکت از سوي موسسات استاندارد جهاني براي اولين بار
در کشور موفق به اخذ رتبة بين المللي گرديد. همچنين دريافت گواهي PSC
استاندارد خدمات و کيفيت محصولات و اخذ گواهي ISO-9001 سال ۲۰۰۰ تأييد
ديگري است بر جايگاه بين المللي بيمه ايران در منطقه.

هم اکنون بيمه
ايران با داشتن حدود ۳۰۰ شعبه، ۱۵۰ شرکت نمايندگي و نزديک به ۴۰۰۰ نمايندگي
گسترده ترين شبکه ارائه خدمات را در صنعت بيمه کشور دارا مي باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه بيمه ايران (شركت سهامي بيمه ايران)
تاريخچة بيمه در ايران
فصل اول : تعريف واژة بيمه
بخش اول: بيمه چيست؟
بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه
فسخ از طرف بيمه گر يا بيمه گذار
فسخ از طرف بيمه گر
فسخ از طرف بيمه گذار
موارد انفساخ قرارداد بيمه
خاتمه قرارداد
بخش سوم: متن كامل قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ معاملات بيمه
فصل دوم: بيمه هاي اتومبيل
بخش اول: بيمه شخص ثالث
توضيحات مهم
مدارك لازم مورد نياز و شرايط رسيدگي به پرونده هاي خسارت شخص ثالث
بخش دوم: بيمه سرنشينان اتومبيل
توضيحات مهم
مدارك مورد نياز پرونده هاي خسارت سرنشين
بخش سوم: بيمه بدنه اتومبيل
خطرات تبعي و تكميلي
توضيحات مهم
تخفيف عدم خسارت در بيمه هاي بدنه
مدارك مورد نياز براي دريافت خسارت بدنه
بخش چهارم: شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل
شرايط مخصوص بيمه هاي تكميلي بدنه اتومبيل
گزيده اي از شرايط عمومي و خصوصي بيمه اتومبيل
فرانشين خسارت هاي جزئي ناشي از حادثه و آتش سوزي
فصل سوم: بيمه آتش سوزي
بخش اول: تاريخچة بيمه آتش سوزي
موضوع بيمه آتش سوزي
اصل غرامت
حدود خطرها
ماهيت و نوع بيمه آتش سوزي
آتش سوزي چيست؟
بخش دوم: انواع خطرهاي تحت پوشش در بيمه هاي آتش سوزي
مشخصات خطرهاي اصلي و تبعي
خطر حريق
مثلث حريق
روش هاي اطفاي حريق
انواع حريق
تعريف آتش سوزي
انواع آتش سوزي
قرارداد بيمه آتش سوزي
محتواي يك قرارداد بيمه آتش سوزي
بخش سوم: شرايط بيمه نامة آتش سوزي
شرايط عمومي
فسخ بيمه نامة آتش سوزي
شرايط خصوصي
شرايط ويژه
الحاقيه
بخش چهارم: نحوة تنظيم و آناليز بيمه نامه
نحوة محاسبه حق بيمه
خسارت
پرداخت خسارت در بيمة آتش سوزي
فصل چهارم: بيمه باربري (حمل و نقل كالا)
بخش اول: بيمه حمل و نقل دريايي
قرارداد حمل و نقل
كليات
قرارداد بيمه دريايي
خصوصيات قرارداد
شروع و خاتمه قرارداد
بيمه نامة دريايي
بيمه نامه هاي حمل و نقل
خطر يا ريسك
خطرهايي كه معمولاً بيمه مي شوند
خطرهايي كه معمولاً بيمه نمي شوند
خطرهايي كه بيمه گران بيمه مي كنند
اشخاص ذي نفع در قرارداد بيمة حمل و نقل
بخش دوم: قرارداد بيمه حمل و نقل كالا
بيمه بدنة كشتي
محدوديت پوشش
كارشناسي در بيمة حمل و نقل دريايي
باشگاههاي حمايت و جبران خسارت (پي اند آي)
بخش سوم: بيمه حمل و نقل زميني
حمل و نقل در خشكي
خطرهاي مورد پوشش
استثنائات بيمه حمل و نقل در خشكي
حمل و نقل داخلي (توزيع كالا)
مراحل اجرايي واردات كالا
بيمه هاي باربري
بيمه هاي باربري وارداتي
انواع خطرات تحت پوشش
خطرهاي مورد تعهد
الحاقيه هاي مربوط به بيمه نامه هاي وارداتي
خسارت
خسارت همگاني و هزينه هاي نجات
عمليات نجات و هزينه هاي مربوطه
رويكرد كاربردي خسارت
بازيافت در خسارت باربري
بارنامة دريايي
چند نكته در خصوص بيمه نامه هاي صادراتي و داخلي
متن كالاي دست دوم
متن توتا لاس
متن تخفيف كانتينر
متن موتورلنج
متن ترانزيت
نرخ هاي اضافي
متن فلد
بيمه نامة باربري هوايي دريايي خشكي (صادرات و واردات)
بخش چهارم: شرايط عمومي
بخش پنجم: بيمه هواپيما
قانون بيمه هواپيما
مسئوليت قانوني خطوط هواپيمايي
اشخاص ثالث
مسئوليت سازمان ها
انواع بيمه هوپيما
بخش ششم: شرايط بيمه گران كالا
مجموعه شرايط A
مجموعه شرايط B
مجموعه شرايط C
فصل پنجم: بيمه هاي اشخاص
بخش اول: مفاهيم بنيادي بيمه هاي اشخاص
علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه هاي اشخاص
اصول قرارداد هاي بيمه هاي اشخاص
تعاريف جدول مشخصات
جدول مشخصات
توافق بيمه نامه
شرايط عمومي
استثنائات
شرايط خصوصي
انواع اصلي بيمه هاي اشخاص
بخش دوم: بيمه هاي عمر و مستمري
انواع بيمه هاي عمر
بيمه ي عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زماني)
صور مختلف بيمه هاي خطر فوت ساده زماني
نمونه جدول حق بيمه ساليانه در عمر زماني براي سرمايه ۱۰۰۰ ريال (انفرادي)
موارد استفاده ي بيمه هاي عمر زماني (به شرط فوت)
بيمه عمر به شرط حيات
بيمه اتمام عمر
بيمه تمام عمر با پرداخت حق بيمه در تمام طول قرارداد
بيمه تمام عمر بازپرداخت حق بيمه ي محدود
بيمه هاي مختلط پس انداز
نمونه اي از جدول حق بيمه مختلط خطر فوت به شرط حيات
انواع مختلف بيمه هاي مختلط پس انداز
بيمه هاي مستمري
انواع بيمه هاي مستمري
بيمه نامه هاي مستمري متغير
بيمه يا الحاقيه مستمري خانوادگي
بيمه قرارداد درآمدم بازنشستگي
بيمه نامه هاي مستمري مضاعف
بخش سوم: بيمه هاي حوادث و درماني
بيمه هاي حوادث
اصول بيمه گر بيمه هاي حادثه
عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي حادثه
بيمه هاي درماني
بخش چهارم: بيمه هاي گروهي
علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه هاي گروهي
بيمه هاي عمر زماني گروهي (به شرط فوت)
بيمه هاي عمر زماني مانده بدهكار
بيمه هاي حوادث گروهي
بيمه هاي درماني
انواع قراردادهاي بيمه هاي درماني
بيمة درمان گروهي در ايران
استثنائات بيماري درماني
عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي گروهي عمر و حادثه
عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي گروهي درماني
اصول بيمه نويسي در بيمه هاي گروهي درماني
بخش ۵: شرايط خصوصي بيمه حوادث تحصيلي
بخش ۶: بيمه مسافران خارج از كشور (AGSA) آگسا
بخش ۷: شرايط عمومي بيمه حوادث شخصي گروهي
فصل ششم: بيمه هاي مسئوليت
بخش اول: بيمه هاي مسئوليت مدني از ديدگاه قانون
مباني مسئوليت مدني
بيمه مسئوليت مدني
بخش دوم: انواع بيمه هاي مسئوليت مدني
بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان
بيمه مسئوليت عمومي
بيمه مسئوليت عمومي
بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا
بيمه مسئوليت حرفه اي
بيمه مسئوليت قراردادي
بخش سوم: بيمه نامة مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان
نحوة صدور بيمه نامه
بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان
شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در برابر كاركنان
بخش چهارم: بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني نحوة صدور بيمه نامه
بيمه نامة مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني
شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني
بخش پنجم: بيمه مسئوليت فني بيمارستان
مشخصات بيمه نامه
نحوة صدور بيمه نامه
شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان
بخش ششم: بيمه مسئوليت كالا
بيمه مسئوليت حرفه اي
بيمه مسئوليت دارندگان وسيله ي نقليه در مقابل شخص ثالث
فصل هفتم: بيمه هاي مهندسي
بخش اول: مفهوم تمام خطر در بيمه هاي مهندسي AllRisk
ويژگي هاي بيمه هاي تمام خطر مهندسي نسبت به ساير رشته هاي بيمه
بخش دوم: انواع بيمه هاي مهندسي
بيمه تمام خطر پيمانكاران يا مقاطعه كاران يا ساختماني
اجزاء تشكيل دهنده يك پيمان يا قرارداد
موارد مهم شناخت يك بيمه نامه
موارد پوشش بيمه اي بيمه نامه CAR
استثنائات
مراحل صدور بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران
جدول مشخصات بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران
بخش سوم: بيمه تمام خطر نصب
موضوع مورد بيمه
استنثاها
مدت بيمه
ويژگي هاي بيمه ي تمام خطر نصب
تعيين نرخ
پرداخت و تصفية خسارت
بخش چهارم: بيمه ماشين آلات
ضرورت بيمه ماشين آلات
موضوع مورد بيمه
پرداخت و تصفيه ي خسارت
استثناها
سرمايه ي بيمه شده
۲) بيمه عدم النفع ماشين آلات
موضوع مورد بيمه
استثناها
سرمايه ي بيمه شده
انتخاب ريسك
تعيين نرخ
پرداخت و تصفيه ي خسارت
۳) بيمه ي ماشين آلات ساختماني
بيمه نامه پروژه هاي خاص
بيمه نامه هاي يك ساله
موضوع مورد بيمه
خطرهاي بيمه شده
سرمايه ي بيمه شده
پرداخت و تصفيه ي خسارت
انتخاب ريسك
تعيين نرخ
بخش پنجم: نسل هاي قديم و جديد بيمه هاي مهندسي
تعاريف
بيمه ماشين آلات و تجهيزات ساختماني
بيمه تمام خطر كامپيوتر
بيمه ولتاژ پايين و تجهيزات الكترونيكي
بيمه فاسد شدن كالا در سردخانه
بيمه سازه هاي تكميل شده
فصل هشتم: بيمه هاي زيان پولي
بخش اول: بيمه ي اعتبار
بخش دوم: بيمه ي تضمين
بخش سوم: بيمه ي عدم النفع
فصل نهم: ضمائم

دانلود فایل

تحقیق ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده در شرکت بیمه

تحقیق ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده در شرکت بیمه

تحقیق-ارزيابي-كيفيت-خدمات-ارائه-شده-در-شرکت-بیمه

توضیحات:
پایان نامه ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران، به انضمام پرسشنامه مربوطه، در قالب فایل word و در حجم ۹۷ صفحه.

بخشی از متن:
فهرست مطالب:
فصل اول – بیان مسئله
۱-۱- مقدمه
۲-۱- بیان مسأله
۳-۱- هدف
۱-۳-۱- الف – هدف اصلی
۱-۳-۱- ب – اهداف فرعی
۱-۳-۱- پ – هدف کاربردی
۴-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۵-۱- سؤالات تحقیق
۲-۵-۱- سوالات فرعی تحقیق
۷-۱- متغیرهای تحقیق
۸-۱- واژگان تخصصی
۹-۱- محدودیتهای تحقیق

فصل دوم – پیشینه تحقیق
۱-۲- پیشینه
۱-۱-۲- واژة بیمه
۲-۱-۲- تاریخچة بیمه در جهان
۱-۳-۱-۲- پیدایش بیمه دریایی
۲-۲-۱-۲- پیدایش بیمه آتش سوزی
۳-۱-۲- تاریخچه بیمه در ایران
۴-۱-۲- شرکت های بیمه خارجی که در ایران فعالیت داشته اند
۵-۱-۲- سازمان بیمه در ایران
۱-۵-۱-۲- تصویب قانون بیمه
۲-۵-۱-۲- نظارت بر صلاحیت فنی شرکتهای بیمه
۳-۵-۱-۲- نظارت بر شرکتهای بیمه
۶-۱-۲- تاریخچة تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران
۱-۶-۱-۲- کلیات
۲-۶-۱-۲- مجوز قانونی تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران
۳-۶-۱-۲- صاحبان سهام و مؤسسان شرکت
۴-۶-۱-۲- میزان سرمایة اولیة و چگونگی تأمین آن
۵-۶-۱-۲- شرکت نامه و اولین اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
۶-۶-۱-۲- اولین اساسنامه
۷-۶-۱-۲- شروع رسمی فعالیت بیمه گری و اولین بیمه نامه صادره توسط شرکت
۸-۶-۱-۲- اولین کارمندان شرکت
۶-۶-۱-۲- هزینه تأسیس
۷-۱-۲- شرکت سهامی بیمه ایران
۱-۷-۱-۲- مرام نامه خانواده بزرگ بیمه ایران
۲-۷-۱-۲- امتیازات و ویژی های بیمه ایران
۳-۷-۱-۲- مکانیزاسیون
۱- گروه شبکه
۳- گروه امنیت و مانیتورینگ
۴- گروه مسرورها
۴-۷-۱-۲- آموزش
۵-۷-۱-۲- سرمایة بیمه ایران
۶-۷-۱-۲- سرمایه گذاریها
۷-۷-۱-۲- شبکه فروش
۸-۷-۱-۲- نیروی انسانی
جدول شماره (۱-۲) ترکیب نیروی انسانی به تفکیک میزان تحصیلات
جدول (۲-۲): توزیع کارکنان از لحاظ سابقه خدمت
۹-۷-۱-۲- چشم انداز برنامه های بیمه ایران
۱۱-۷-۱-۲- هدف بیمه ایران
ساختار سازمانی بیمه ایران (نمودار (۱-۲))
۱۲-۷-۱-۲- انواع پوششهای بیمه ای
۲-۲- مبانی نظری
۱-۲-۲- روش شناسی حل مشکل وبهبود کیفیت
نمودار ۲-۲ چرخه دمینگ
۲-۱-۲-۲- چرخة PDSA دمینگ
۳-۱-۲-۲- مدل سه بعدی جودان
۴-۱-۲-۲- فرآیند کرازبی:
۲-۲-۲- مدل های ارزیابی کیفیت خدمات
۱-۲-۲-۲- مدل کیفیت خدمات SERQUAL
2-2-2-2- مدل CAF
نمودار (۳-۲) چهارچوب عملی CAF : (الوانی، ۱۳۸۲، ص ۸۱)
توانمند سازها (اقدامات)
۳-۲-۲- سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی مدل تعالی سازمانی EFQM
بخش های عمومی و اختیاری
۳-۲-۲- مدل تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۱-۳-روش تحقیق
۱-۱-۳- مقدمه
۲-۱-۳- جامعه آماری
۳-۱-۳- روش نمونه گیری
۴-۱-۳- حجم نمونه
۵-۱-۳- ابزار سنجش و طراحی پرسشنامه
جدول ۱-۳: ساختار پرسشنامه
۱-۵-۱-۳- پایایی (اعتماد)
۲-۵-۱-۳- روایی (اعتبار)
۶-۱-۳- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
جدول ۲-۳ – جدول توافقی
۲-۳- منابع گردآوری اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴- آمار توصیفی
۱-۱-۴- جنسیت
نمودار (۱-۴) : توزیع جنسیت پاسخ دهندگان
۲-۱-۴- میزان تحصیلات
جدول ۲-۴: توزیع میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
نمودار ۲-۴: میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
۳-۱-۴- نوع بیمه
جدول ۳-۴: نوع بیمه خریداری شده پاسخ دهندگان
نموار ۳-۴: نوع بیمه خریداری شده پاسخ دهندگان
۴-۱-۴- مدت استفاده از خدمات بیمه ایران
جدول (۴-۴) توزیع مدت استفاده از خدمات بیمه ایران
۵-۱-۴- سن
جدول (۵-۴) : توزیع سن پاسخ دهندگان
۲-۴- آزمون فرض
فرضیه اول
الف) تعریف فرضیه های آماری
ب) در سطح اطمینان ۹۵%

فصل پنجم – نتیجه گیری
۱-۵- نتیجه گیری
۱-۱-۵- نتیجه گیری از فرضیه اول
۲-۱-۵- نتیجه گیری از فرضیه دوم
۳-۱-۵- نتیجه گیری از فرضیه سوم
۴-۱-۵: نتیجه گیری از فرضیه چهارم
۵-۱-۵: نتیجه گیری از فرضیه پنجم
۲-۵- پیشنهادها
۱-۲-۵- پیشنهاد برای فرضیه I
2-2-5- پیشنهاد برای فرضیه II
3-2-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری III
4-2-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری IV
5-1-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری (IV)

دانلود فایل

پاورپوینت (اسلاید) مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک

پاورپوینت (اسلاید) مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک توضیحات: پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک، در حجم ۴۰ اسلاید، با توضیحات کامل. این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک ” می باشد که در حجم ۴۰… ادامه مطلب

پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی

پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی توضیحات: پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی، در حجم ۳۹ اسلاید، با توضیحات کامل. این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های… ادامه مطلب

پاورپوینت (اسلاید) انواع ریسک در جامعه

پاورپوینت (اسلاید) انواع ریسک در جامعه توضیحات:پاورپوینت انواع ریسک در جامعه، در حجم ۲۷ اسلاید، همراه با توضیحات کامل. بخشی ز متن:احتمال وقوع خسارت یعنی احتمال وقوع یک حادثه ی نامطلوب در آینده. احتمال نیز مانند ریسک دارای دو جنبه… ادامه مطلب

پاورپوینت (اسلاید) ریسک های اشخاص

پاورپوینت (اسلاید) ریسک های اشخاص توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع ریسک های اشخاص، در حجم ۴۳ اسلاید همراه با توضیحات کامل. بخشی از متن: زندگی بشر همزاد با بیم و نگرانی است و این نگرانی در دوران مختلف حیات… ادامه مطلب

پاورپوینت (اسلاید) اصول مدیریت ریسک و بیمه

پاورپوینت (اسلاید) اصول مدیریت ریسک و بیمه توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان “ اصول مدیریت ریسک و بیمه“، در حجم ۲۵ اسلاید . بخشی از متن: توافق بیمه ای قلب اساس و عصاره ی یک قرارداد بیمه ای است… ادامه مطلب

پاورپوینت (اسلاید) اصول قانونی در ریسک و بیمه

پاورپوینت (اسلاید) اصول قانونی در ریسک و بیمه توضیحات: پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه، در حجم ۳۸ اسلاید همراه با توضیحات کامل. بخشی از متن: یکی از اصول قانونی بسیار مهم در بیمه, جبران غرامت است. این اصل… ادامه مطلب

پاورپوینت (اسلاید) مقدمه ای بر مدیریت ریسک

پاورپوینت (اسلاید) مقدمه ای بر مدیریت ریسک توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع ” مقدمه ای بر مدیریت ریسک” در حجم ۴۲ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل.  بخشی از متن: مدیریت ریسک؛ فرآیندی است که موارد در معرض خسارت یک… ادامه مطلب