ترجمه سند طلاق

ترجمه سند طلاق چنانچه نیاز به ترجمه طلاق نامه از فارسی به انگلیسی داشته باشید باید اصل سند طلاق را به همراه شناسنامه یکی از زوجین و کپی پاسپورت زوجین به دارالترجمه ارائه نمایید تا ترجمه رسمی فارسی به انگلیسی… ادامه مطلب

ترجمه سند ازدواج

ترجمه سند ازدواج ترجمه سند ازدواج در صورتی که خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد، قابل تایید است. ضمنا ترجمه عقد انقطاعی (مدت دار) قابل تایید نیست.… ادامه مطلب

ترجمه سند طلاق

ترجمه سند طلاق چنانچه نیاز به ترجمه طلاق نامه از فارسی به انگلیسی داشته باشید باید اصل سند طلاق را به همراه شناسنامه یکی از زوجین و کپی پاسپورت زوجین به دارالترجمه ارائه نمایید تا ترجمه رسمی فارسی به انگلیسی… ادامه مطلب

ترجمه سند ازدواج

ترجمه سند ازدواج ترجمه سند ازدواج در صورتی که خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد، قابل تایید است. ضمنا ترجمه عقد انقطاعی (مدت دار) قابل تایید نیست.… ادامه مطلب

ترجمه پروانه مطب

ترجمه پروانه مطب مراحل تایید پروانه مطب از سوی دادگستری و وزارت امورخارجه معمولاً برای تایید و ترجمه پروانه مطب هیچگونه تشریفات خاصی نیاز نیست و پس از انجام ترجمه رسمی و پس از امضا و ممهور شدن از سوی… ادامه مطلب

گواهی شغلی

گواهی شغلی نکته : در گواهی شغلی اگر شغل فرد تمام وقت باشد می بایست دفترچه بیمه , سابقه بیمه و مدت زمان اشتغال که به تایید سازمان بیمه مربوط رسیده است نیز آماده شود. هدف از ترجمه گواهی شغلی… ادامه مطلب