آموزش دفاع شخصی بدون نیاز به مربی

آموزش دفاع شخصی بدون نیاز به مربی هر کس در هر زمان و مکان ممکن است مورد حمله ای ناخواسته قراربگیرد.این که شما فردی صلح جو هستید تضمینی برای مصونیت شما از درگیری و تهاجم دیگران نیست این کتاب مختصر… ادامه مطلب