مشاوره شناختی رفتارهای دانشجویی در قالب ورد و در ۱۰۲ صفحه می باشد.

مشاوره شناختی رفتارهای دانشجویی در قالب ورد و در ۱۰۲ صفحه می باشد.

مشاوره-شناختی-رفتارهای-دانشجویی-در-قالب-ورد-و-در-102-صفحه-می-باشد-این تحقیق در مورد مشاوره شناختی رفتارهای دانشجویی در قالب ورد و در ۱۰۲ صفحه می باشد.

فهرست

مقدمه. ۴

رفتارهای پرخطر نوجوانان. ۶

علل رفتارهای پرخطر. ۷

سیگار و تأثیرات آن بر نوجوانان. ۱۲

مصرف مشروبات الکلی: ۱۲

مصرف مواد مخدر: ۱۳

رفتارهای جنسی پرخطر. ۱۵

نقش شخصیت در رفتار جنسی پرخطر. ۱۶

تجاوز جنسی و اثرات آن روی کودکان و بزرگسالان. ۱۷

دیدگاه هاي نظری درباره خودکشی: ۱۹

آموزش همسالان نوجوان برای زندگی عاری از خطر. ۲۲

يادگيري گروه مدار ۳۴

اصلاح الگوي ارتباطي سازش نايافته. ۳۵

اهداف گروه درمانی با روش درمان عقلانی – عاطفی – رفتاری.. ۴۰

تکنیک های درمانی وفرایندهای آن. ۴۳

اقدامات استفاده شده در درمان عقلانی – عاطفی – رفتاری.. ۴۳

برنامه کاربردی در روش کوتاه مدت.. ۴۳

روشهای شناختی مورد استفاده در درمان عقلانی – عاطفی – رفتاری.. ۴۴

جدال با باورهای غیرمنطقی.. ۴۴

آموزش مقابله با خود گویی ها ۴۴

تکالیف شناختی.. ۴۵

روش های عاطفی در گروه های CBT. 46

پذیرش بی قید وشرط.. ۴۶

تصویر سازی منطقی – عاطفی.. ۴۶

استفاده از شوخی.. ۴۷

تمرینات مقابله با خجالت.. ۴۷

ایفای نقش… ۴۹

تمرینات خانگی.. ۵۰

چند مثال در مورد تمرینات درون گروهی: ۵۰

تقویت و تنبیه. ۵۱

آموزش مهارت.. ۵۲

ارزیابی روش درمان عقلانی – عاطفی – رفتاری.. ۵۲

مراحل رفتار درمانی گروهی.. ۵۷

مرحله نهایی.. ۶۶

تعداد اعضا و مدت درمان. ۶۸

نکات مثبت در این رویکرد. ۶۸

محدودیت های این رویکرد. ۶۹

اهداف گروه درمانی با روش درمان عقلانی – عاطفی – رفتاری.. ۶۹

نقش و عملکردهای رهبر گروه ۷۰

جدال با باورهای غیرمنطقی.. ۷۳

آموزش مقابله با خود گویی ها ۷۴

تکالیف شناختی.. ۷۴

تصویر سازی منطقی – عاطفی.. ۷۶

تمرینات مقابله با خجالت.. ۷۷

منابع. ۹۹

 

پایان دوران کودکی، آغاز دوره جدیدی است که هر انسانی باید آن را سپری کند. به اعتقاد کارشناسان و روان شناسان، این دوره که موسوم به دوران نوجوانی است، حادترین، حساس ترین و بحرانی ترین دوران زندگی هر انسانی است که لاجرم باید از این گردباد شدید عبور کند. این گردباد چنان همه وجود نوجوان را دست خوش تغییر می کند که او را دچار بحران هویت، تحیر و سرگشتگی می کند. چنین فردی با ورود به این مرحله هرگز آرام ندارد، همواره در حال جنب وجوش و التهاب است. بر موجی سوار است که هر لحظه انتظار رسیدن به ساحل نجات را دارد. بی قرار است و به هر سو می زند تا خود را به ساحل برساند.گذر از کودکی به دوره نوجوانی وجوانی با تغییرات بارز و بی نظیری بوقوع  می پیوندد. تعامل ویِژگی های نوجوانی ومحیط پیچیده ومتغیر، سازگاری و رفتارهای مرتبط باسلامت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات درمعیارهای اجتماعی جنسی و فناوری ارتباطاتات، خطر انجام رفتارهای غیرسالم پرخطر و بیماریهای جدید را افزایش داده است. رفتارهایی که می توانند تاثیرات زیانباری بر روی رشد کلی و سلامت نوجوانان داشته باشد یا که ممکن است از پیشرفت و موفقیت آینده نوجوانان جلوگیری کند، رفتارهای پرخطر اطلاق می گردد. رفتارهای پرخطر ممکن است شامل رفتارهایی که آسیب فیزیکی سریعی میزند باشد (مانند خشونت) و یا شامل رفتارهایی با تاثیر منفی روبه افزایشی (مانند اعتیاد) باشد. رفتارهای پرخطر همچنین می تواند شکافی در رشد نوجوان ایجاد کند و یا مانع رشد طبیعی فرد و تجربه های معمولی سنین نوجوانی گردد. برای مثال بارداری در سنین نوجوانی می توان از تجارب معمولی نوجوانی مانند ادامه تحصیل، دوستی با همتایان شود نوجوانی یک دوره بحرانی در زندگی است. الگوهای رفتاری مهم که می توانند بر سراسر زندگی فرد تأثیر بگذارند در این دوران شکل می گیرند. مصرف مواد و الگوهای رفتاری نادرست جنسی از این دوره آغاز می شوند در دوران نوجوانی فرد جایگاه خویش را در خانواده، دوستان و جامعه تعیین می کند. عوامل اجتماعی خانوادگی و اقتصادی نقش مهمی در سوگیری رفتاری افراد به عهده دارند. اغلب نوجوانان با خانواده، جامعه و بستگان دچار چالش هستند و ممکن است فشار این مشکلات نوجوانان را در مرحله تصمیم گیری به سمت رفتارهای پرخطر بکشاند. جامعه امروز، نوجوانان و خانواده را با نیازهای فراوانی رو به رو می کند. در دوره نوجوانی افراد تجربه آموزی نموده و از این رو با خطرهای گوناگون روبرو می شوند.

در واقع، نوجوان همان کودک ۱۰ یا ۱۱ ساله دیروزی و آرامی است که بی چون و چرا، دستورات و اوامر بزرگ تر از خود را در خانه می پذیرفت. اما با ورود به این دوره و تنها به فاصله مدت زمان کوتاهی، به یک باره تغییر مشی داد، و برخلاف انتظار به همه کس و همه چیز نه می گوید، نه تنها همان کودک سر به راه دیروز نیست، بلکه کاملا فردی ماجراجو و پرخاشگر است. چهره او به ناگاه عوض می شود، لحن گفتارش تغییر می کند، رنگ پوست و لهجه، رفتار و مشی او به گونه ای دیگر می شود و این همان چیزی است که والدین را شدیدا نگران کرده و موجبات تشویق خاطر آنان را فراهم می آورد.

بنابراین، آشنایی با مسائل و مشکلات نوجوانان و جوانان و بیش از هرچیز آشنایی با شیوه برخورد با آنان، ابتدایی ترین و ضروری ترین نیاز و ابزار برای کسانی است که به نحوی با نوجوانان برخورد می کنند. زیرا هرگونه ناآشنایی و غفلت از این گونه مسائل بیش از بیش موجبات تشدید مشکلات آنان را فراهم می آورد. اما بیش از هر چیز توجه به چند نکته ضروری است:

۱٫ اصولا فصل نوجوانی و جوانی، فصل معماوار، پیچیده و کوران دگرگون شونده و دگرگون ساز و تغییر و تحول است. در این مرحله، گویا آدمی (کودک) می میرد و انسان دیگر (نوجوان و جوان) زنده می شود. اساسا، نوجوان، کودک دیروز و یا کودک بزرگ شده امروز و جوان نیز همان نوجوان دیروزی نیست، بلکه انسانی از نوع دیگر است. لذاست، که در برخورد با چنین انسانی، باید شیوه برخورد نیز نسبت به، مقطع کودکی و… تغییر یابد.

۲٫ سر معماوارگی و ابهام و پیچیدگی دوره نوجوانی و جوانی تنوع و گونه گونی مؤلفه های شناسا و ناشناسا، شناخته شده و ناشناخته ای است که هویت نوجوان و جوان را شکل می دهد. هویت نوجوان و جوان امروزی، تحت تاثیر بسیاری از عوامل شناخته و ناشناخته درونی و بیرونی از جمله محیط، جامعه، خانواده، وراثت، ملیت، نژاد، طبقه اجتماعی ،زیست بوم، فرهنگ ملی و محلی و جهانی، میزان و تحصیلات، نوع تخصص، شغل، نوع گرایش سیاسی و… است. از این رو، در شناخت هویت و مقتضیات و مسائل و مشکلات یک نوجوان و جوان و پاسخ بدان و اساسا در برخورد با آنان باید شیوه ای متفاوت برگزید. یعنی نوع برخورد با یک کودک، نوجوان و جوان باید ماهیتا متفاوت باشد و نمی توان در هر سه مقطع به یک شیوه با آنان برخورد کرد، در واقع برخورد با هر مقطع روان شناسی خاص خود را می طلبد.

۳٫ برای شناخت نسل نو و تنظیم روابط و مناسبات سازنده با نوجوان و جوان، باید از چهار بعد و در چهار گرایش مقتضیات و مختصات یک نوجوان و جوان مطالعه شود: از بعد زیست شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی و مردم شناختی. درواقع، برای برخورد شایسته با یک نوجوان و جوان، باید جوان از لحاظ زیستی، روانی، اجتماعی و مردم شناختی مورد مطالعه دقیق و موشکافانه قرار گیرد.

برای مثال، از لحاظ روان شناختی، برای برخورد مناسب و سازنده با یک نوجوان و جوان، باید مربی و کسی که با وی برخورد می کند، سه اصل مهم جلب اعتماد، فاصله زدایی و ذهنیت شناسی را وجه همت خویش قرار دهد و آن را به عنوان اصلی ترین و کارآمدترین ابزار مناسبات میان خود و جوان و نوجوان در نظر بگیرد.

الف. اعتمادسازی و جلب اعتماد از ابتدایی ترین ابزار یک مربی و یک مبلغ و یک پدر و مادر فهیم و فرهیخته ای است که برای درک فرزند نوجوان و جوان خویش به کار می گیرند. در واقع، جلب اعتماد، پذیرش و مقبولیت فرد توسط مخاطب است. جوان و نوجوان باید ما را بپذیرند و تا زمانی که ما را به دیده قبول ننگرند و احساس نکنند که ما آن ها را درک می کنیم، چیزی از ما نمی پذیرند.

ب. فاصله زدایی و تفاوت زدایی، از دیگر مکانیسم های روان شناختی برخورد با نوجوانان و جوانان است. فاصله زدایی به معنی زدودن و کاستن فاصله ها و احساس همدلی و هم احساس شدن با مخاطب و القای قرابت و شباهت خود با مخاطب است. در حقیقت با این کار، جوان و نوجوان احساس می کند نه تنها بین او، طرف مقابل هیچ فاصله و شکاف طبقاتی وجود ندارد که رابطه ای کاملا صمیمی و همدلانه وجود دارد.

دانلود فایل

تحقیق، اصول و روش های كار تيمي

تحقیق، اصول و روش های كار تيمي

تحقیق-اصول-و-روش-های-كار-تيمياین تحقیق در مورد اصول و روش های كار تيمي در قالب ورد در ۶۹ صفحه می باشد

فهرست

مقدمه. ۳

ویژگی کلیدی کار تیمی موفق.. ۴

تعهد به موفقیت تیم. ۴

وابستگی متقابل. ۴

مهارت‌ های بین فردی.. ۴

ارتباطات باز ۴

ترکیب مناسب تیم. ۴

تعهد به رهبری تیم و مسئولیت پذیری.. ۵

آموزش اصول کار تیمی.. ۵

مزایای کار تیمی.. ۵

افزایش کارایی.. ۵

تکمیل نقاط قوت یکدیگر. ۵

نوآوری از طریق درگیری سازنده ۵

تعویض کمتر کارکنان. ۶

انعطاف پذیری نیروی کار ۶

معایب کار تیمی.. ۶

تفکر گروهی.. ۶

انتخاب اعضای تیم : فرآیندی پیچیده ۶

مناقشه. ۷

خطا در ارزیابی مشارکت فرد. ۷

معایب کار تیمی.. ۷

ایجاد کار تیمی موفق، وابسته به چیست؟ ۷

کار گروهی موفق.. ۸

واضح بودن هدف گروه ۹

ایجاد محیط ریسک پذیر در گروه ۹

ارتباطات مبتنی بر احترام به عنوان یک اصل و هنجار ۹

تقویت احساس تعهد گروهی.. ۹

خلاقیت و ایده پردازی به عنوان اصل و هنجار ۱۰

مشارکت گروهی برای بهبود مداوم کارها ۱۰

رفع کردن چالش‌ها ۱۰

تمرین رهبری اشتراکی.. ۱۱

گرفتن تصمیمات با کیفیت.. ۱۱

کار تیمی موفق.. ۱۱

مفهوم تیم سازی و کارتیمی.. ۲۷

تیم سازی و کارتیمی.. ۲۷

هدف از تشکیل‌ تیم های کاری و گروه‌های کاری چیست؟ ۳۰

الگوبرداری از افراد توانمند در زمینه کار تیمی.. ۳۹

۱۵ نکته برای کار تیمی بهتر. ۴۷

تست شخصیت شناسی.. ۶۱

منابع. ۶۸

 

 

 

 

 

مقدمه

کار تیمی، فرآیند همکاری با گروهی از افراد است تا به یک هدف برسند. کار تیمی بدان معنی است که مردم با استفاده از مهارت های فردی خود و بازخورد سازنده، به رغم هر گونه درگیری شخصی، برای همکاری، تلاش می کنند. کار تیمی یکی از هفت مهارتی است که هر شخص برای استخدام شدن در هر شغلی به داشتن آن نیازمند است. شرکت ها و سازمان ها به صورت روزافزون از تیم های قدرتمند و هماهنگ برای پاسخ سریع به شرایط تغییر در محیط رقابتی شدید جهانی استفاده می کنند.

تیم سازی، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در هر کاری به خصوص کسب و کارها به شمار می رود، چرا که نتیجه تیم سازی صحیح و اصولی، ایجاد یک تیم مناسب برای اجرای کار تیمی و نیل به اهداف کسب و کار است.

خیلی از نویسنده‌ها و آدم‌های موفق دنیای کسب‌وکار درباره اهمیت کار تیمی صحبت می‌کنن. خب پس بالاخره این کار تیمی به چه معنیه؟ کار تیمی یک فرآیند همکاری است که مردم را قادر می ‌سازد تا نتایج فوق ‌العاده ای به دست آورند تیم، دارای یک هدف مشترک بوده و متکی به افرادی است که برای دستیابی به اهداف مشترک تیم، از طریق به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت، با هم همکاری می کنند

نبودن یک تعریف واقعی از کارتیمی نشون میده که شناختن هدف کار تیمی خیلی مهم‌تر از تلاش برای پیدا کردن یه تعریفه.

ویژگی کلیدی کار تیمی موفق

شش ویژگی اصلی برای کار تیمی موفق وجود داره:

تعهد به موفقیت تیم

اعضای تیم باید اهداف، ارزش‌ها و باور‌های مشترک داشته باشن؛ همچنین باید برای موفقیت، تعهد و انگیزه تلاش کنن.

برای مثال؛  هر عضو تیم باید برای رسیدن به کمال تلاش کنه، یعنی اگه در یه تیم توسعه دهنده‌ها عملکرد فوق العاده ای داشته باشن، طراح‌ها هم باید همین‌طور باشن تا تیم به نتیجه‌ دلخواه برسه.

وابستگی متقابل

اگه تیم شکست بخوره، برای هیچ فردی از گروه، موفقیتی وجود نداره.

برای مثال؛  مهم نیست که کار طراحی چقدر عالی باشه، اگه وب‌سایت با هر کلیک سقوط کنه، همه چیز از بین میره.

دانلود فایل

تحقیق باموضوع افسردگى

تحقیق باموضوع افسردگى توضیحات : تحقیق باموضوع افسردگى ۳۱صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: چکیده افسردگى هر چند كه از شايعترين اختلالات روانى انسان است، با این حال شايد بيش از هر اختلال روانى ديگر ناشناخته مانده يا در… ادامه مطلب

تحقیق باموضوع بررسي آسيبهاي ورزشي وعلل اصلي اين آسيبها در دانشجويان

تحقیق باموضوع بررسي آسيبهاي ورزشي وعلل اصلي اين آسيبها در دانشجويان توضیحات : تحقیق باموضوع بررسي آسيبهاي ورزشي وعلل اصلي اين آسيبها در دانشجويان ۵۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: عنوان بررسي آسيبهاي ورزشي وعلل اصلي اين آسيبها در… ادامه مطلب

تحقیق باموضوع اخلاق و تربيت اسلامي

تحقیق باموضوع اخلاق و تربيت اسلامي توضیحات : تحقیق باموضوع اخلاق و تربيت اسلامي ۲۹صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: مقدمه با الهام از اين سخن گرانقدر امام راحل كه فرمودند : «هدف مخالفين شما اين است كه بچه… ادامه مطلب

تحقیق باموضوع روش تحقیق

تحقیق باموضوع روش تحقیق توضیحات : تحقیق باموضوع روش تحقیق ۱۰۲صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: در ادوار مختلف تاریخ بشری، همواره نوعی رایزنی وجود داشته است، همواره برای مردم مسائل و مشکلایت هر چند ساده و ابتدایی پیش… ادامه مطلب

تحقیق باموضوع بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

تحقیق باموضوع بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه توضیحات : تحقیق باموضوع بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه ۳۲صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: تعریف موضوع فرضیه این تحقیق:… ادامه مطلب

تحقیق باموضوع عزت نفس

تحقیق باموضوع عزت نفس توضیحات : تحقیق باموضوع عزت نفس ۵۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: چكيده: به منظور بررسي رابطه عزت نفس و هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان تعداد ۱۵۰ دانشجو به صورت يك… ادامه مطلب

تحقیق باموضوع شيوه هاي رفتاري در گروههاي مختلف

تحقیق باموضوع شيوه هاي رفتاري در گروههاي مختلف توضیحات : تحقیق باموضوع شيوه هاي رفتاري در گروههاي مختلف ۳۴صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: معرفي شيوه هاي رفتاري در كار گروهي به طور گسترده بروز مي كند و نمايان… ادامه مطلب

تحقیق باموضوع اضطراب چيست

تحقیق باموضوع اضطراب چيست توضیحات : تحقیق باموضوع اضطراب چيست ۴۲صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: فصل اول اضطراب انواه درمانگيرهاي رفتاري و خود نظم جويانه نكته هاي قابل توجه اضطراب چيست ؟ سطو ح آن كدامست ؟ چه… ادامه مطلب