تحقیق كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبیات عرب

تحقیق كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبیات عرب

تحقیق-كارشناسي-ارشد-رشته-زبان-و-ادبیات-عرب

بخشی از متن اصلی:

قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شد، تا اینکه معجزه آشکار برای جهانیان باشد، بر قومی که خود قدر بزرگی بر بیان داشتند و در میان لهجه های مختلف، لهجه قریش جایگاه برتری گردید و قرآن از میان آن همه لهجه ها، از الفاظی نشأت گرفت که دارای آهنگی زیبا، گوشنواز و دلنشین است. لذا در این خلاصه پی آنیم که “مسأله ترادف” را که منشأ بحث و جدل و تحقیق علماء، لغت شناسان، ادیبان، و محققان از دیرباز تا کنون بوده است بررسی نمائیم.
در این میان لغت شناسان به دو دسته تقسیم شده اند :
۱- موافقین : و این عده بر این باورند که برای یک معنی انبوهی از کلمات مترادف وجود داشته که باعث غنی و وسعت زبان گردیده، و علت آن را علل و اسبابی می دانند که به نوعی باعث ایجاز این زبان گردیده است. و کثرت مترادفات را باعث آهنگین نمودن نثر عربی دانسته اند. 
۲- دسته دیگر مخالفین وجود ترادف که صرف نظر از طبیعت و سرشت لغت، بر این باورند که هیچ دو کلمه ای در زبان عربی نمی توان یافت که از نظر معنی کاملاً یکسان باشد چون آن را حکیمانه نمی دانند، بلکه به دنبال فروق دقیق و عمیق میان ارتباط کلمات هستند. 
در عصر حاضر یکی از موضوعات شعله ور فرهنگستان قاهره و مجامع علمی ادبی گردیده است. 
این مختصر ره توشه در جستجوی یافتن پاسخی برای این مسئله است و می کوشد با بررسی زوایای مختلف موضوع برخی از آثار دانشمندان لغت شناس را در این زمینه مطرح کرده و مورد نقد و بررسی قرار دهد تا ان شاءالله و به تحلیل و قضاوت نهایی دست یابد.

فهرست مطالب:

موجز الرساله (چكيده)
مقدمه
فصل اول : شناخت ترادف
سير تاريخي
معاصرين و پديده ترادف 
جمع آوري لغت
ترادف لغوي 
ترادف صراحتاً 
تعريف امام فخر رازي 
تفاوت ترادف با تأكيد و تابع 
نتيجه 
الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه 
تعريف خواجه نصيرالدين طوسي
ترادف غير مفرده 
تعاريف اهل اصول 
نمودار رابطه مترادف و متمايز
نظريه دكتر ابراهيم انيس 
تعريف ترادف از نظر زبان شناسي معاصر 
پالمر 
اولمان
ترادفات تام 
شرايط ترادف تام و نظريه دكتر ابراهيم انيس
معاصر بودن 
وحدت محيط پيدايش زبان 
اتحاد كامل بين معني دو واژه 
نتيجه تطور صوتي نبودن 
كاربردهاي ترادف
تأكيد و مبالغه
توسعه فصاحت و بلاغت از نظر دكتر صبحي صالح 
ابن يعيش
به كارگيري تعابير مختلف 
سيوطي 
ابن فارس 
ابوبكر باقلاني
مسئله ترادف
فصل دوم: علل به وجودآمدن لغات مترادف 
اسباب ترادف
گويش هاي مختلف از نظر ابن جني
تعريف سيوطي 
تعريف راغب اصفهاني
تعريف ترنچ
نظر دكتر رمضان عبدالتواب
تعریف علی عبدالواحد وافی
تعریف ابن فارس
کلمات دخیله و تعریب 
نظریه ابوحاتم
نظریه خفاجی
نظریه اولمان 
صفت 
نظریه سیبویه، عکبری، ابن فارس
نظریه قاضی ابوبکر ابن العربی 
نظریه علی الجارم
نظریه دکتر ابراهیم انیس
شرح لغت و معاجم لغوی
نامگذاری با ذوق شاعری یا تعبیرات شخصی
نظریه نولدکه
نسبت
نظریه علی الجارم 
موسیقی کلام
نظریه دکتر ابراهیم انیس
حذف
عدم تمایز بین مطلق و مقید 
کنایه
کنیه
مرور زمان و تحمل معنای جدید
فخر فروشی و مباهات به جمع کردن مترادفات
تطور صوتی
تداخل لغات
نظریه ابن جنی
إبدال
قلب
إتباع
تطور دلالی
تخصیص عام
مجاز 
مجاورت
نظریه احمد بن فارس
فصل سوم : نظرات لغت شناسان درباره ترادف
موافقین پدیده ترادف
نویسندگان کتابهای فعلتُ و أفعلتُ 
مؤلفین مشهور رساله‌هاي فعلتُ و أفعلتُ
زیاده روی درموضوع ترادف
نظریه ابن فارس
نظریه ابن خالویه و ابوعلی الفارسي
مخالفین وجود ترادف
نظریه ابن الأعرابی
نظریه احمد ابن یحیی ثعلب
نظریه دکتر رمضان عبدالتواب 
نظریه ابوعلی فارسی
نظریه ابن درستویه
نظریه ابوالحسین احمد ابن فارس
نظریه ابوهلال عسکری 
نظریه خَطابّی
نظریه مرزوقی
نظریه ثعالبی
نظریه راغب اصفهانی
نظریه ابوالبرکات الأنباری 
نظریه اجدابی
نظریه ابوالفتح المطرزی
نظریه قاضی بیضاوی 
مجموعه های فروق اللغوی
کفایت یک اسم برای يك مسمّی
نظریه ابن درستویه و ابوعلی فارسی و امام فخررازی
نظریه تهانوی 
نظریه فرهنگستان زبان قاهره 
نظریه خانم دکتر بنت الشاطی
نظرات نویسندگان و محققان معاصر زبان عربی
نظریه دکتر شوقی ضیف 
نظریه دکتر ابراهیم انیس
نظریه دکتر رمضان عبدالتواب
نظریه دکتر احمدمختارعمر 
نظریه دکتر محمد کمال بشر
نظریه استاد حفنی ناصف 
نظریه استاد علی الجارم
نظریه دکتر طه حسین 
نظریه استاد احمد انیس
نظریه دکتر محمد المبارک 
نظریه دکتر علی عبدالواحد
نظریه دکتر فتح الله صالح علی المصری
نظریه دکتر صبحی صالح 
نظر زبان شناسان معاصر 
نظریه پالمر
نظریه بلوم فیلد 
نظریه فیرث 
نظریه لهرر
نظریه ریچارد ترنچ
نظریه پروفسور کالینسون
نظریه اولمان 
نظریه لافین 
فصل چهارم : پیرامون ترادف در قرآن
نظر منکرین ترادف واژه های قرآنی
نظریه ابن الأعرابی
نظریه ابوهلال عسکری
نظریه راغب اصفهانی
نظریه دکتر محمد مندور
قائلین وجود واژه های مترادف در قرآن
نظریه بدرالدین زرکشی و نمونه هایی از آیات قرآن
نظریه دکتر ابراهیم انیس و آیات مترادف
نظریه الواحدی درباره آیه ۱۰۴ سوره بقره 
رد نظر وجود ترادف در واژه های قرآنی
نظر دکتر صبحی صالح
فصل پنجم : تحلیل ها و قضاوتهای نهایی
واژه لغت (لغت با توجه به شواهد قرآنی) 
ترادف تام یا انطباق خلاف اصل است 
نظریه ارسطوا
ترادف به صورت سرشت لغت و طبیعت آن ، درکاربرد وجود دارد
عموماً از سه دسته از مترادفات استفاده می شود
الأمر بین الأمرین
نظریه علامه ابن تیمیّه
خاتمه
نظریه خطابی و دکتر مندور 
پيوست شماره يك : «الترادف في الحقل القراني» «الترادف في اسماء القران»
پيوست شماره دو : «الترادف في الافعال» 
منابع و مأخذ
خلاصه رساله به زبان انگلیسی

دانلود فایل

تحقیق رشته زبان انگلیسی

تحقیق رشته زبان انگلیسی

تحقیق-رشته-زبان-انگلیسی

توضیحات:
پایان نامه رشته زبان انگلیسی به زبان انگلیسی با موضوع Discourse Analysis Of The Written Electoral Materials From The 7th Presidential Election In IRAN

 

بخشی از چکیده:

ABSTRACT
The term discourse analysis has come to be used with a wide range of meaning
which cover a wide range of activities. There are many existing approaches to
the study of language. One of them which this study is based upon, is critical
discourse analysis (CDA). This approach grew out of work in different
disciplines in the 1960s and early 1970s, including linguistics, semiotics,
psychology, anthropology and sociology. CDA analyses social interactions in a
way which focuses upon their linguistic elements, and which sets out to show up
their generally hidden determinants in the system of social relationships, as
well as hidden effects they may have upon that system. Since CDA is not a
specific direction of research, it does not have a unitary theoretical
framework. Therefore, in this research project, in order to overcome the
potential weaknesses of any single method, a critical linguistic analysis will
be adopted from some of the most influential linguists in the field to analyse
the formal linguistic features of the written electoral materials from the 7th
presidential election in Iran, to explain discourse structures in terms of
properties of social interaction and especially social structure, and to focus
on the ways discourse structures enact, conform, legitimate, reproduce or
challenge relations of power and ideology in society.


۱٫ To help correct a widespread underestimation of the significance of language
in the production, maintenance, and change of social relations of power in
Iran.

۲٫ To refer to the order of discourse of the society as a whole, which
structures the orders of discourse of the various social institutions in a
particular way.

۳٫ To show that orders of discourse are ideologically harmonized internally
or (at the societal level) with each other.

۴٫ To stress both the determination of discourse by social structure, and
the effects of discourse upon society through its reproduction of social
structures.

۵٫ To examine the relationship between discourse and sociocultural change.

 

فهرست
مطالب:

Chapter One: Introduction

Chapter Two: Review of Literature

Definition of the concepts

History of discourse analysis

Approaches to discourse analysis

The relationship between language,
power and ideology

Chapter Three :Discourse Analysis of the Reformist Party

Critical discourse analysis of
electoral speeches

Critical discourse analysis of the
electoral debates and interviews

Critical discourse analysis of the
electoral statements

Chapter Four: Discourse Analysis of the Conservative Party

Critical discourse analysis of
electoral speeches

Critical discourse analysis of the
electoral debates and interviews

Critical discourse analysis of the
electoral statements

Chapter Five: Conclusions and
Suggestions


دانلود فایل

تحقیق كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبیات عرب

تحقیق كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبیات عرب

تحقیق-كارشناسي-ارشد-رشته-زبان-و-ادبیات-عرب

بخشی از متن اصلی:

قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شد، تا اینکه معجزه آشکار برای جهانیان باشد، بر قومی که خود قدر بزرگی بر بیان داشتند و در میان لهجه های مختلف، لهجه قریش جایگاه برتری گردید و قرآن از میان آن همه لهجه ها، از الفاظی نشأت گرفت که دارای آهنگی زیبا، گوشنواز و دلنشین است. لذا در این خلاصه پی آنیم که “مسأله ترادف” را که منشأ بحث و جدل و تحقیق علماء، لغت شناسان، ادیبان، و محققان از دیرباز تا کنون بوده است بررسی نمائیم.
در این میان لغت شناسان به دو دسته تقسیم شده اند :
۱- موافقین : و این عده بر این باورند که برای یک معنی انبوهی از کلمات مترادف وجود داشته که باعث غنی و وسعت زبان گردیده، و علت آن را علل و اسبابی می دانند که به نوعی باعث ایجاز این زبان گردیده است. و کثرت مترادفات را باعث آهنگین نمودن نثر عربی دانسته اند. 
۲- دسته دیگر مخالفین وجود ترادف که صرف نظر از طبیعت و سرشت لغت، بر این باورند که هیچ دو کلمه ای در زبان عربی نمی توان یافت که از نظر معنی کاملاً یکسان باشد چون آن را حکیمانه نمی دانند، بلکه به دنبال فروق دقیق و عمیق میان ارتباط کلمات هستند. 
در عصر حاضر یکی از موضوعات شعله ور فرهنگستان قاهره و مجامع علمی ادبی گردیده است. 
این مختصر ره توشه در جستجوی یافتن پاسخی برای این مسئله است و می کوشد با بررسی زوایای مختلف موضوع برخی از آثار دانشمندان لغت شناس را در این زمینه مطرح کرده و مورد نقد و بررسی قرار دهد تا ان شاءالله و به تحلیل و قضاوت نهایی دست یابد.

فهرست مطالب:

موجز الرساله (چكيده)
مقدمه
فصل اول : شناخت ترادف
سير تاريخي
معاصرين و پديده ترادف 
جمع آوري لغت
ترادف لغوي 
ترادف صراحتاً 
تعريف امام فخر رازي 
تفاوت ترادف با تأكيد و تابع 
نتيجه 
الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه 
تعريف خواجه نصيرالدين طوسي
ترادف غير مفرده 
تعاريف اهل اصول 
نمودار رابطه مترادف و متمايز
نظريه دكتر ابراهيم انيس 
تعريف ترادف از نظر زبان شناسي معاصر 
پالمر 
اولمان
ترادفات تام 
شرايط ترادف تام و نظريه دكتر ابراهيم انيس
معاصر بودن 
وحدت محيط پيدايش زبان 
اتحاد كامل بين معني دو واژه 
نتيجه تطور صوتي نبودن 
كاربردهاي ترادف
تأكيد و مبالغه
توسعه فصاحت و بلاغت از نظر دكتر صبحي صالح 
ابن يعيش
به كارگيري تعابير مختلف 
سيوطي 
ابن فارس 
ابوبكر باقلاني
مسئله ترادف
فصل دوم: علل به وجودآمدن لغات مترادف 
اسباب ترادف
گويش هاي مختلف از نظر ابن جني
تعريف سيوطي 
تعريف راغب اصفهاني
تعريف ترنچ
نظر دكتر رمضان عبدالتواب
تعریف علی عبدالواحد وافی
تعریف ابن فارس
کلمات دخیله و تعریب 
نظریه ابوحاتم
نظریه خفاجی
نظریه اولمان 
صفت 
نظریه سیبویه، عکبری، ابن فارس
نظریه قاضی ابوبکر ابن العربی 
نظریه علی الجارم
نظریه دکتر ابراهیم انیس
شرح لغت و معاجم لغوی
نامگذاری با ذوق شاعری یا تعبیرات شخصی
نظریه نولدکه
نسبت
نظریه علی الجارم 
موسیقی کلام
نظریه دکتر ابراهیم انیس
حذف
عدم تمایز بین مطلق و مقید 
کنایه
کنیه
مرور زمان و تحمل معنای جدید
فخر فروشی و مباهات به جمع کردن مترادفات
تطور صوتی
تداخل لغات
نظریه ابن جنی
إبدال
قلب
إتباع
تطور دلالی
تخصیص عام
مجاز 
مجاورت
نظریه احمد بن فارس
فصل سوم : نظرات لغت شناسان درباره ترادف
موافقین پدیده ترادف
نویسندگان کتابهای فعلتُ و أفعلتُ 
مؤلفین مشهور رساله‌هاي فعلتُ و أفعلتُ
زیاده روی درموضوع ترادف
نظریه ابن فارس
نظریه ابن خالویه و ابوعلی الفارسي
مخالفین وجود ترادف
نظریه ابن الأعرابی
نظریه احمد ابن یحیی ثعلب
نظریه دکتر رمضان عبدالتواب 
نظریه ابوعلی فارسی
نظریه ابن درستویه
نظریه ابوالحسین احمد ابن فارس
نظریه ابوهلال عسکری 
نظریه خَطابّی
نظریه مرزوقی
نظریه ثعالبی
نظریه راغب اصفهانی
نظریه ابوالبرکات الأنباری 
نظریه اجدابی
نظریه ابوالفتح المطرزی
نظریه قاضی بیضاوی 
مجموعه های فروق اللغوی
کفایت یک اسم برای يك مسمّی
نظریه ابن درستویه و ابوعلی فارسی و امام فخررازی
نظریه تهانوی 
نظریه فرهنگستان زبان قاهره 
نظریه خانم دکتر بنت الشاطی
نظرات نویسندگان و محققان معاصر زبان عربی
نظریه دکتر شوقی ضیف 
نظریه دکتر ابراهیم انیس
نظریه دکتر رمضان عبدالتواب
نظریه دکتر احمدمختارعمر 
نظریه دکتر محمد کمال بشر
نظریه استاد حفنی ناصف 
نظریه استاد علی الجارم
نظریه دکتر طه حسین 
نظریه استاد احمد انیس
نظریه دکتر محمد المبارک 
نظریه دکتر علی عبدالواحد
نظریه دکتر فتح الله صالح علی المصری
نظریه دکتر صبحی صالح 
نظر زبان شناسان معاصر 
نظریه پالمر
نظریه بلوم فیلد 
نظریه فیرث 
نظریه لهرر
نظریه ریچارد ترنچ
نظریه پروفسور کالینسون
نظریه اولمان 
نظریه لافین 
فصل چهارم : پیرامون ترادف در قرآن
نظر منکرین ترادف واژه های قرآنی
نظریه ابن الأعرابی
نظریه ابوهلال عسکری
نظریه راغب اصفهانی
نظریه دکتر محمد مندور
قائلین وجود واژه های مترادف در قرآن
نظریه بدرالدین زرکشی و نمونه هایی از آیات قرآن
نظریه دکتر ابراهیم انیس و آیات مترادف
نظریه الواحدی درباره آیه ۱۰۴ سوره بقره 
رد نظر وجود ترادف در واژه های قرآنی
نظر دکتر صبحی صالح
فصل پنجم : تحلیل ها و قضاوتهای نهایی
واژه لغت (لغت با توجه به شواهد قرآنی) 
ترادف تام یا انطباق خلاف اصل است 
نظریه ارسطوا
ترادف به صورت سرشت لغت و طبیعت آن ، درکاربرد وجود دارد
عموماً از سه دسته از مترادفات استفاده می شود
الأمر بین الأمرین
نظریه علامه ابن تیمیّه
خاتمه
نظریه خطابی و دکتر مندور 
پيوست شماره يك : «الترادف في الحقل القراني» «الترادف في اسماء القران»
پيوست شماره دو : «الترادف في الافعال» 
منابع و مأخذ
خلاصه رساله به زبان انگلیسی

دانلود فایل

جزوه درس کاربرد اصطلاح ها و تعبیرها در ترجمه ( دانشگاه پیام نور)

جزوه درس کاربرد اصطلاح ها و تعبیرها در ترجمه ( دانشگاه پیام نور) توضیحات: جزوه درس کاربرد اصطلاح ها و تعبیرها در ترجمه، در قالب فایل pdf و در حجم ۴۶ صفحه به همراه نمونه سوالات تالیفی و ادوار گذشته… ادامه مطلب

جزوه خلاصه اصول و روش تحقیق ۱ ( دانشگاه پیام نور )

جزوه خلاصه اصول و روش تحقیق ۱ ( دانشگاه پیام نور ) توضیحات: جزوه خلاصه درس اصول و روش تحقیق ۱، در قالب فایل pdf و در حجم ۷۸ صفحه به همراه نکات ویژه جمع بندی و نمونه سوالات امتحانی… ادامه مطلب

فیلم آموزش کامل درس هفتم زبان انگلیسی هشتم (My hobbies: سرگرمی های من)

فیلم آموزش کامل درس هفتم زبان انگلیسی هشتم (My hobbies: سرگرمی های من) توضیحات: دانلود ویدئوی آموزش کامل درس هفتم زبان انگلیسی هشتم (My hobbies: سرگرمی های من) کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم از ۷ درس تشکیل شده است. در… ادامه مطلب

فیلم آموزش کامل درس ششم زبان انگلیسی هشتم (My village: روستای من)

فیلم آموزش کامل درس ششم زبان انگلیسی هشتم (My village: روستای من) توضیحات: ویدئوی آموزش کامل درس ششم زبان انگلیسی هشتم (My village: روستای من) کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم از ۷ درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی… ادامه مطلب

فیلم آموزش کامل درس پنجم زبان انگلیسی هشتم (My city: شهرمن)

فیلم آموزش کامل درس پنجم زبان انگلیسی هشتم (My city: شهرمن) توضیحات: فیلم آموزش کامل درس پنجم زبان انگلیسی هشتم (My city: شهرمن) کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم از ۷ درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب… ادامه مطلب

فیلم آموزش کامل درس چهارم زبان انگلیسی هشتم (My healthy: سلامتی من)

فیلم آموزش کامل درس چهارم زبان انگلیسی هشتم (My healthy: سلامتی من) توضیحات: فیلم آموزش کامل درس چهارم زبان انگلیسی هشتم (My healthy: سلامتی من) کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم از ۷ درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی… ادامه مطلب

فیلم آموزش کامل درس سوم زبان انگلیسی هشتم (My abilities: توانایی های من)

فیلم آموزش کامل درس سوم زبان انگلیسی هشتم (My abilities: توانایی های من) توضیحات: فیلم آموزش کامل درس سوم زبان انگلیسی هشتم (My abilities: توانایی های من) کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم از ۷ درس تشکیل شده است. در این… ادامه مطلب