تحقیق- مطالعه پوشش گیاهی و تاثیر آن بر لغزش زمین در مناطق زلزله زده-در قالب ورد-word-صفحه۱۱۲

تحقیق- مطالعه پوشش گیاهی و تاثیر آن بر لغزش زمین در مناطق زلزله زده-در قالب ورد-word-صفحه۱۱۲

تحقیق-مطالعه-پوشش-گیاهی-و-تاثیر-آن-بر-لغزش-زمین-در-مناطق-زلزله-زده-در-قالب-ورد-word-صفحه112این تحقیق در مورد مطالعه پوشش گیاهی و تاثیر آن بر لغزش زمین در مناطق زلزله زده در ۱۱۲صفحه در قالب ورد می باشد.

فهرست

مقدمه  1

هدف   2

راههاي ارتباطي حوزه ۴

روش انجام مطالعه  6

تعریف مرتع  7

ماهيت اكوسيستمهاي مرتعي  8

تقسيم بندي منطقه بر اساس پوشش گیاهی و درختی  8

نوع مرتع بر اساس فصل سرد و گرم  9

نقش دامداری و دامپروری در اکوسیستم مرتع  10

محاسبه میزان علوفه مصرفی دامها در طول یک روز  11

پوشش درختی منطقه سرپل ذهاب از گذشته تا اکنون  11

روشهای نمونهبرداری در اکولوژی گیاهی  12

تراکم گیاهی  12

تراکم بوته، درختچه و درخت در هکتار  14

مطالعه ریشه گونههای گیاهی و درختی  16

تهيه ليست فلور بر حسب گونه، خانواده، شكل رويشي  و موارد استفاده ۱۷

تعيين مناطق مختلف از نظر نوع کاربری   18

ارزيابي پوشش گياهي  19

روش تعيين رويشگاه‌هاي مرتعي و تفكيك آنها از ساير منابع  19

روش تعيين و تفكيك تيپ‌هاي مرتعي  22

تعیین وضعیت و گرایش مرتع  45

روش ارزيابي و طبقه‌بندي وضعيت مرتع  50

تعيين وضعيت مرتع به روش ۴ فاكتوري   51

تعیین گرایش یا روند مدیریت مرتع  55

روش تعيين گرایش مرتع  56

ارزش رجحانی یا خوشخوراکی  63

برآورد ارزش اقتصادي گونهاي درختي  69

تعيين ظرفيت مرتع در هر سامان، زیر حوزه و تیپهای گیاهی  72

تعيين زمان بهرهبرداري از گونههاي داراي محصولات غيرعلوفهاي   77

مراتعي که نياز به عمليات اصلاحي دارند برروي نقشه  79

ژئو پارک و تثبیت خاک   87

احیاي طبیعی  88

تغییر نوع دام  88

تغییر فصل چرا ۸۹

حصار کشی  89

قرق   89

چراي صحیح  90

چراي برنامه ریزي شده ۹۰

اهداف چراي برنامه ریزي شده ۹۰

احیاء مصنوعی  91

کاشت درختان بومی منطقه  91

درخت بلوط  92

گیاه شناسی درخت بلوط  92

زیستگاه طبیعی  93

تکثیر  93

شرایط محیطی  94

خاک   94

آفات و بیماری   95

درخت ریتون  95

احتياجات آب و هوايي  96

كاشت نهال و احداث باغ  96

آفات و بيماريهاي زيتون  97

برداشت زيتون  97

درخت بادام  98

گیاه شناسی درخت بادام  99

نیازهای محیطی  100

درخت کاج  105

بحث و نتیجه‌گیری   109

منابع و مأخذ ۱۱۰

مقدمه

زمين لغزش نوعي حرکت دامنه­اي است که منجر به جابجايي مواد سطحي دامنه­هاي پرشيب مي­شود. زمين لغزش يکي از پديده­هاي طبيعي است و زماني که از فعاليت­هاي انساني تاثير پذيرد پديده­اي خطرناک می­گردد. وجود عوامل مستعد کننده ناپایداری دامنه­ها نظیر شیب، زمین­شناسی و کاربری اراضی از جمله عوامل ایجاد خسارت فراوان به منابع طبیعی و مسکونی، از قبیل هدر رفت سریع خاک، تخریب اراضی کشاورزی، مسکونی، جنگل­ها، جاده­ها و غ می­باشد. در واقع زمین لغزش یک پدیده مخرب طبیعی است و باعث به وجود آمدن خسارات جبران ناپذیری می­شود که دفع آنها مستلزم صرف وقت و هزینه هنگفتی است. شناخت نواحی مستعد وقوع زمین لغزش و حرکات توده­ای از ضروریات مدیریت منابع طبیعی و برنامه­ریزی توسعه­ای و عمرانی است. عوامل مختلفي نظير پستي و بلندي، اقليم، زمين شناسي، تكتونيك، پوشش گياهي و خصوصيات خاك در ايجاد حركت­هاي توده­اي زمين دخالت دارند كه بعضي بصورت طبيعي و بعضي بر اثر دخالت غير اصولي انسان در طبيعت به وجود مي­آيند. تخريب و از بين بردن جنگل يکي از عواملي است که باعث تشديد زمين لغزش مي­شود. يكي از عوامل بي ثباتي دامنه­ها نيروي گرانش است و به همين دليل براي پايدارسازي زمين، كاهش نيروي محركه و افزايش نيروي مقاوم آن بايد مدنظر قرار گيرند. آب نيز يكي ديگر از عوامل ناپايداري زمين مي­باشد كه در سطح باعث تخريب و فرسايش شده و در قسمتهاي عميق تر به غير از فرسايش باعث ايجاد فشار آب منفذي و كاهش مقاومت زمين نيز مي شود. تا كنون طرح ها و روش هاي متعددي در جهت پايداري دامنه و مهار رانش زمين پيشنهاد شده اند.

گزارش حاضر حاصل مطالعه پوشش گياهي مي باشد كه منطقه­ی شمال باختری سرپل ذهاب به منظور شناخت خصوصيات اكولوژيكي پوشش گیاهی و بررسي توان منطقه براي توسعه پايدار با ديدگاه حفاظت منابع خاك می­باشد. هدف اين تحقيق شناسايي پوشش گیاهی این منطقه و تاثیر آن بر عوامل موثر بر زمين لغزش و همچنين مشخص کردن پتانسيل مناطق مختلف اين حوضه از لحاظ وقوع لغزش جهت کاستن خسارات ناشي از آن است. در اين پروژه از طريق تفسير عکس­هاي هوايي و بررسي­هاي ميداني، زمين لغزش­هاي رخ داده در منطقه سرپل ذهاب در استان کرمانشاه شناسايي شده و با استفاده از معيارهای موثر در لغزش زمين (شامل شيب زمين، جهت دامنه، پوشش زمين، فاصله تا گسله­هاي اصلي، شاخص سبزينگي، شاخص تراکم پوشش گياهي، بارش سالانه، جنس زمين، فاصله با راه­هاي اصلي و فاصله با رودخانه) پتانسيل وقوع زمين لغزش در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) ارزيابي شده است. يافته­ها نشان مي­دهد که درصد بالایی از منطقه محدوده مورد مطالعه، پتانسيل بالايي براي وقوع زمين لغزش دارد. همچنین طبق مطالعات صورت گرفته در منطقه مورد نظر تاثیر پوشش گیاهی بر کنترل لعزش زمین معنادار نیست و بیشترین تاثیر مربوط به زمین ساخت و جنس سنگ­ها می­باشد.

هدف

هدف از مطالعات پوشش گياهي در این پروژه تعیین پوشش گیاهی، شناسایی گیاهان مناسب منطقه که توانایی کنترل لغزش و ارائه روش­های مناسب جهت استقرار پوشش گیاهی و نیز تاثیر پوشش گیاهی مراتع منطقه مورد نظر بر روی لغزش زمین و برنامه­ريزي در جهت احياء و اصلاح مراتع براي كاهش رواناب سطحي و فرسايش خاك و در نتیجه کنترل لغزش زمین مي­باشد. همچنين براي برآورد تعداد و نوع مناسب دام منطقه و استفاده مجاز از مراتع اقدام به تعيين ظرفيت مراتع گردید.

دانلود فایل

تحقیق- مطالعه پوشش گیاهی و تاثیر آن بر لغزش زمین در مناطق زلزله زده-در قالب ورد-word-صفحه۱۱۲

تحقیق- مطالعه پوشش گیاهی و تاثیر آن بر لغزش زمین در مناطق زلزله زده-در قالب ورد-word-صفحه۱۱۲

تحقیق-مطالعه-پوشش-گیاهی-و-تاثیر-آن-بر-لغزش-زمین-در-مناطق-زلزله-زده-در-قالب-ورد-word-صفحه112این تحقیق در مورد مطالعه پوشش گیاهی و تاثیر آن بر لغزش زمین در مناطق زلزله زده در ۱۱۲صفحه در قالب ورد می باشد.

فهرست

مقدمه  1

هدف   2

راههاي ارتباطي حوزه ۴

روش انجام مطالعه  6

تعریف مرتع  7

ماهيت اكوسيستمهاي مرتعي  8

تقسيم بندي منطقه بر اساس پوشش گیاهی و درختی  8

نوع مرتع بر اساس فصل سرد و گرم  9

نقش دامداری و دامپروری در اکوسیستم مرتع  10

محاسبه میزان علوفه مصرفی دامها در طول یک روز  11

پوشش درختی منطقه سرپل ذهاب از گذشته تا اکنون  11

روشهای نمونهبرداری در اکولوژی گیاهی  12

تراکم گیاهی  12

تراکم بوته، درختچه و درخت در هکتار  14

مطالعه ریشه گونههای گیاهی و درختی  16

تهيه ليست فلور بر حسب گونه، خانواده، شكل رويشي  و موارد استفاده ۱۷

تعيين مناطق مختلف از نظر نوع کاربری   18

ارزيابي پوشش گياهي  19

روش تعيين رويشگاه‌هاي مرتعي و تفكيك آنها از ساير منابع  19

روش تعيين و تفكيك تيپ‌هاي مرتعي  22

تعیین وضعیت و گرایش مرتع  45

روش ارزيابي و طبقه‌بندي وضعيت مرتع  50

تعيين وضعيت مرتع به روش ۴ فاكتوري   51

تعیین گرایش یا روند مدیریت مرتع  55

روش تعيين گرایش مرتع  56

ارزش رجحانی یا خوشخوراکی  63

برآورد ارزش اقتصادي گونهاي درختي  69

تعيين ظرفيت مرتع در هر سامان، زیر حوزه و تیپهای گیاهی  72

تعيين زمان بهرهبرداري از گونههاي داراي محصولات غيرعلوفهاي   77

مراتعي که نياز به عمليات اصلاحي دارند برروي نقشه  79

ژئو پارک و تثبیت خاک   87

احیاي طبیعی  88

تغییر نوع دام  88

تغییر فصل چرا ۸۹

حصار کشی  89

قرق   89

چراي صحیح  90

چراي برنامه ریزي شده ۹۰

اهداف چراي برنامه ریزي شده ۹۰

احیاء مصنوعی  91

کاشت درختان بومی منطقه  91

درخت بلوط  92

گیاه شناسی درخت بلوط  92

زیستگاه طبیعی  93

تکثیر  93

شرایط محیطی  94

خاک   94

آفات و بیماری   95

درخت ریتون  95

احتياجات آب و هوايي  96

كاشت نهال و احداث باغ  96

آفات و بيماريهاي زيتون  97

برداشت زيتون  97

درخت بادام  98

گیاه شناسی درخت بادام  99

نیازهای محیطی  100

درخت کاج  105

بحث و نتیجه‌گیری   109

منابع و مأخذ ۱۱۰

مقدمه

زمين لغزش نوعي حرکت دامنه­اي است که منجر به جابجايي مواد سطحي دامنه­هاي پرشيب مي­شود. زمين لغزش يکي از پديده­هاي طبيعي است و زماني که از فعاليت­هاي انساني تاثير پذيرد پديده­اي خطرناک می­گردد. وجود عوامل مستعد کننده ناپایداری دامنه­ها نظیر شیب، زمین­شناسی و کاربری اراضی از جمله عوامل ایجاد خسارت فراوان به منابع طبیعی و مسکونی، از قبیل هدر رفت سریع خاک، تخریب اراضی کشاورزی، مسکونی، جنگل­ها، جاده­ها و غ می­باشد. در واقع زمین لغزش یک پدیده مخرب طبیعی است و باعث به وجود آمدن خسارات جبران ناپذیری می­شود که دفع آنها مستلزم صرف وقت و هزینه هنگفتی است. شناخت نواحی مستعد وقوع زمین لغزش و حرکات توده­ای از ضروریات مدیریت منابع طبیعی و برنامه­ریزی توسعه­ای و عمرانی است. عوامل مختلفي نظير پستي و بلندي، اقليم، زمين شناسي، تكتونيك، پوشش گياهي و خصوصيات خاك در ايجاد حركت­هاي توده­اي زمين دخالت دارند كه بعضي بصورت طبيعي و بعضي بر اثر دخالت غير اصولي انسان در طبيعت به وجود مي­آيند. تخريب و از بين بردن جنگل يکي از عواملي است که باعث تشديد زمين لغزش مي­شود. يكي از عوامل بي ثباتي دامنه­ها نيروي گرانش است و به همين دليل براي پايدارسازي زمين، كاهش نيروي محركه و افزايش نيروي مقاوم آن بايد مدنظر قرار گيرند. آب نيز يكي ديگر از عوامل ناپايداري زمين مي­باشد كه در سطح باعث تخريب و فرسايش شده و در قسمتهاي عميق تر به غير از فرسايش باعث ايجاد فشار آب منفذي و كاهش مقاومت زمين نيز مي شود. تا كنون طرح ها و روش هاي متعددي در جهت پايداري دامنه و مهار رانش زمين پيشنهاد شده اند.

گزارش حاضر حاصل مطالعه پوشش گياهي مي باشد كه منطقه­ی شمال باختری سرپل ذهاب به منظور شناخت خصوصيات اكولوژيكي پوشش گیاهی و بررسي توان منطقه براي توسعه پايدار با ديدگاه حفاظت منابع خاك می­باشد. هدف اين تحقيق شناسايي پوشش گیاهی این منطقه و تاثیر آن بر عوامل موثر بر زمين لغزش و همچنين مشخص کردن پتانسيل مناطق مختلف اين حوضه از لحاظ وقوع لغزش جهت کاستن خسارات ناشي از آن است. در اين پروژه از طريق تفسير عکس­هاي هوايي و بررسي­هاي ميداني، زمين لغزش­هاي رخ داده در منطقه سرپل ذهاب در استان کرمانشاه شناسايي شده و با استفاده از معيارهای موثر در لغزش زمين (شامل شيب زمين، جهت دامنه، پوشش زمين، فاصله تا گسله­هاي اصلي، شاخص سبزينگي، شاخص تراکم پوشش گياهي، بارش سالانه، جنس زمين، فاصله با راه­هاي اصلي و فاصله با رودخانه) پتانسيل وقوع زمين لغزش در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) ارزيابي شده است. يافته­ها نشان مي­دهد که درصد بالایی از منطقه محدوده مورد مطالعه، پتانسيل بالايي براي وقوع زمين لغزش دارد. همچنین طبق مطالعات صورت گرفته در منطقه مورد نظر تاثیر پوشش گیاهی بر کنترل لعزش زمین معنادار نیست و بیشترین تاثیر مربوط به زمین ساخت و جنس سنگ­ها می­باشد.

هدف

هدف از مطالعات پوشش گياهي در این پروژه تعیین پوشش گیاهی، شناسایی گیاهان مناسب منطقه که توانایی کنترل لغزش و ارائه روش­های مناسب جهت استقرار پوشش گیاهی و نیز تاثیر پوشش گیاهی مراتع منطقه مورد نظر بر روی لغزش زمین و برنامه­ريزي در جهت احياء و اصلاح مراتع براي كاهش رواناب سطحي و فرسايش خاك و در نتیجه کنترل لغزش زمین مي­باشد. همچنين براي برآورد تعداد و نوع مناسب دام منطقه و استفاده مجاز از مراتع اقدام به تعيين ظرفيت مراتع گردید.

دانلود فایل

طراحی بهینه مسیر سفر به قمر انسلادوس زحل با استفاده از الگوریتم تکاملی (ICA) و مقایسه نتایج بدست آمده با الگوریتم (PSO

طراحی بهینه مسیر سفر به قمر انسلادوس زحل با استفاده از الگوریتم تکاملی (ICA) و مقایسه نتایج بدست آمده با الگوریتم (PSO

طراحی بهینه مسیر سفر به قمر انسلادوس زحل با استفاده از الگوریتم تکاملی (ICA) و مقایسه نتایج بدست آمده با الگوریتم (PSO

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۱۶
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
در این مقاله هدف طراحی مدار بهینه برای سفر به قمر انسلادوس زحل است. برای رسیدن به این هدف از مساله دو جسم در مکانیک مداری و روش پرکاربرد مقاطع مخروطی متصل بهره گرفته شده است و متد نوینی برای طراحی مدار بهینه از لحاظ انرژی و زمان به کار برده شده است و روش هایانتقال بین سیاره ای و مانورهای موجود و همچنین مراحل طراحی مدار برای ماموریت های بین سیاره ای بررسی شده است. درادامه با کمک نرم افزارمطلب…

شناسایی واحدهای ساختاری و زمین شناسی منطقه میانراهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)

شناسایی واحدهای ساختاری و زمین شناسی منطقه میانراهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)

شناسایی واحدهای ساختاری و زمین شناسی منطقه میانراهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۷
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
در این مقاله سعی شده است با استفاده از دانش سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به تشخیص و تفکیک واحدهای ساختاری و زمین شناسی منطقه میانراهان بپردازیم. به منظور مطالعه و تفکیک سنگ شناسی افیولیت های میانراهان از تصویر هفت باندی ماهواره Landsat به عنوان تصویر مورد مطالعه برای منطقه یاد شده استفاده گردید. پس از انتخاب تصویر و تغییر فرمت و ترکیب باندها، تصویر رنگی هفت باندی برایمنطقه بدست…

مطالعه تاثیر عوامل هیدروژئوشیمیایی بر شاخص های کیفی آب زیرزمینی دشت قزوین

مطالعه تاثیر عوامل هیدروژئوشیمیایی بر شاخص های کیفی آب زیرزمینی دشت قزوین

مطالعه تاثیر عوامل هیدروژئوشیمیایی بر شاخص های کیفی آب زیرزمینی دشت قزوین

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:۱۴
سال انتشار:۱۳۹۵
چکیده
در این مقاله شاخص کیفی آب زیرزمینی دشت قزوین مورد مطالعه قرار گرفته است. در این بررسی از آمار پارامترهای شیمیایی ۴۲ چاه بهره برداری برای مدت ده سال از سال آبی ۸۳ – ۱۳۸۲ تا ۹۳ -WHO 1392 بصورت دو دوره میانگین استفاده شده است. پارامترها با استانداردهای، موسسه استاندارد صنعتی ایران و وزارت نیرو مقایسه و شاخص های کیفی محاسبه شده است. در این مطالعه تاثیر عوامل زمین شناسی،هیدروژئوشیمیایی و واکنش های شیمیایی…

تاثیر چشمه های آبگرم(گنو و خورگو)در استان هرمزگان بر آب شرب منطقه

تاثیر چشمه های آبگرم(گنو و خورگو)در استان هرمزگان بر آب شرب منطقه

تاثیر چشمه های آبگرم(گنو و خورگو)در استان هرمزگان بر آب شرب منطقه

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۱۰
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
استان هرمزگان در جنوب کشور و در ساحل خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد. بخش وسیعی از وسعت این استان در محدوده حوزه آبریز کل و مهران-جزایر و بندرعباس-سدیج قرار می گیرد. بررسی منابع آبهای سطحی نشان می دهد که رودخانه های واقع در بخش غربی استان یعنی در حوزه کل –مهران به غیر از برخی از سرشاخه های رودخانه کل به دلیل گستردگی فراوان گنبدهای نمکی دارای شوری بسیار زیاد و از کیفیت نامطلوب برخوردار می…

پتروژنز و خاستگاه تکتونو ماگمایی کانسار آهن صدرآباد، غرب یزد

پتروژنز و خاستگاه تکتونو ماگمایی کانسار آهن صدرآباد، غرب یزد

پتروژنز و خاستگاه تکتونو ماگمایی کانسار آهن صدرآباد، غرب یزد

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :۲۵
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
کانسار آهن صدرآباد در غرب استان یزد در فاصله ۲۲ کیلومتری غرب صدرآباد و در حد فاصل کمان ماگمایی ارومیه بزمان و زون ایران مرکزی واقع شده است. . واحدهای رخنمون یافته در منطقه شامل نهشته های رسوبی از جمله سنگ آهک دولومیتی، ماسه سنگ، شیل ومارن به سن تریاس بالایی ژوراسیک زیرین، توده نفوذی با ترکیب گرانیت، گرانودیوریت تا دیوریت به سن بعد از ائوسن و نهشته های کواترنری می باشد، کانی شناسی سنگهای منطقه…

پهنه بندی مخاطرات زمین لغزش با استفاده از روشهای شاخص همپوشانی و تحلیل سلسله مراتبی AHP ،مطالعه موردی: حوضه آبریز سد ستارخان

پهنه بندی مخاطرات زمین لغزش با استفاده از روشهای شاخص همپوشانی و تحلیل سلسله مراتبی AHP ،مطالعه موردی: حوضه آبریز سد ستارخان

پهنه بندی مخاطرات زمین لغزش با استفاده از روشهای شاخص همپوشانی و تحلیل سلسله مراتبی AHP ،مطالعه موردی: حوضه آبریز سد ستارخان

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :۱۴
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
منطقه مورد مطالعه، حوضه آبریز سد ستارخان اهر، در ۱۱ کیلومتری غرب شهر اهر در استان آذربایجان شرقی و بر روی رودخانه اهرچای قرار گرفته است. با توجه به مستعد بودن منطقه نسبت به زمینلغزش و وجود لغزشهای زیاد در منطقه،شناسایی عوامل موثر در وقوع این پدیده طبیعی و شناخت مناطق مستعد زمینلغزش بسیار ضروری میباشد. با توجه به اینکه استفاده از روشهای مختلف جهت شناسایی مکانهای با خطر لغزش بالا، میتواند به…

شناسایی مسیر گسل با استفاده از روش ژئوالکتریک (مقاومت ویژه)

شناسایی مسیر گسل با استفاده از روش ژئوالکتریک (مقاومت ویژه)

شناسایی مسیر گسل با استفاده از روش ژئوالکتریک (مقاومت ویژه)

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۹
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
یکی از مؤثرترین و ارزانترین روشهای ژئوفیزیکی در شناسایی گسلهای پنهان استفاده از روش ژئوالکتریک میباشد. در این مطالعه، جهت ردیابی مسیر گسل میانرود که یکی از شاخههای پهنه گسلی سبزپوشان واقع در جنوب غربی زاگرس میباشد، از روش مقاومت ویژه با آرایهی CRP (Combined Resistivity Profiling) و اشلومبرگر استفاده شده است. با استفاده از روش CRP در این منطقه دو شکستگی، اولی با شیب نزدیک به قائم و در جهت جنوب غرب و دومی با شیب…

معرفی و بررسی کاربرد روش های ژئوالکتریک در تعیین خواص ژئومکانیکی سنگ

معرفی و بررسی کاربرد روش های ژئوالکتریک در تعیین خواص ژئومکانیکی سنگ

معرفی و بررسی کاربرد روش های ژئوالکتریک در تعیین خواص ژئومکانیکی سنگ

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۷
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
در مطالعات زمین شناسی مهندسی، معمولا شناسایی جنس لایههای مختلف زمین و بررسی ویژگیهای آنها جزو اصلیترین اهداف میباشند. به این منظور، نیاز به بررسی و اکتشاف محیط زمین شناسی و گرد آوری اطلاعات با استفاده از روشها و تکنیکهای مختلف ضروری میباشد . امروزه کاربردروشهای ژئوفیزیکی در مطالعات ساختگاهی و زمین شناسی مهندسی بر کسی پوشیده نیست و این کاربردها با سرعت در حال گسترش است. روشهایژئوفیزیکی به…