بررسی اجزاء ماشین و سیستم های انتقال قدرت

بررسی اجزاء ماشین و سیستم های انتقال قدرت مکانیزم های انتقال قدرت، وظیفه دارند قدرت و گشتاوری که در موتور خودرو تولید شده را به چرخ های خودرو منتقل نمایند. خروجی موتور خودرو یک شفت می باشد (شفت به میله… ادامه مطلب