پاور پوینت اندیشه اسلامی ۱

پاور پوینت اندیشه اسلامی ۱ قرآن و روایات اسلامی، انسان را به خود شناسی دعوت می كنند. قرآن می فرماید: vانسان باید بنگرد كه از چه آفریده شده است. (طارق-۵) vآیا انسان به یاد نمی آورد كه ما او را… ادامه مطلب