تحقیق ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

تحقیق ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

تحقیق-ارزیابی-اثرات-توسعه-صنعتی-بر-محیط-زیست

توضیحات:
پایان نامه ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست، در قالب فایل word و در حجم ۸۱ صفحه.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول-نقش صنايع در رويكردهاي زيست محيطي
۱-۱- تاريخچه فعاليت صنعتي درايران
۲-۱- توسعه صنعتي و محيط زيست
۳-۱- نماي عمومي فرايند توليد در واحدهاي صنعتي
۴-۱- روشهاي جلوگيري از آلودگي
۵-۱- وضعيت صنايع كشور از ديدگاه نوع صنعت و تعداد كاركنان
۶-۱- فعاليت هاي زيست محيطي بخش صنعت و معدن
۱-۶-۱- ساختارهاي حمايتي و هدايتي
۱-۱-۶-۱- اقدامات زيست محيطي در سطح ستادي
۲-۱-۶-۱- اقدامات زيست محيطي در شهرك هاي صنعتي
۳-۱-۶-۱- اقدامات زيست محيطي طرح تحقيقات صنعتي – اموزشي اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن
۲-۶-۱- فعاليت هاي مهندسي مبتني بر كنترل آلودگي
۳-۶-۱- فعاليهاي مبتني بر پايش و پيشگيري از آلودگي
۱-۳-۶-۱- ارزيابي اثرات توسعه
۲-۳-۶-۱- سيستم مديريت زيست محيطي
۳-۳-۶-۱- بهره وري سبز
۴-۳-۶-۱- توليد پاكتر
۵-۳-۶-۱- بازيافت مواد
۶-۳-۶-۱- مميزي محيط زيست
۴-۶-۱- فعاليتهاي مبتني بر توليد محصولات سازگار با محيط زيست
۱-۴- ۶-۱- زمينه سازي جهت كنترل آلودگي خودروهاي توليد داخل
۲-۴-۶-۱- حذف و جايگزيني مواد مخرب لايه ازن

فصل دوم – راهبردهاي زيست محيطي در صنعت
۱-۲- ناديده گرفتن مشكل
۲-۲- رقيق كردن
۳-۲- كنترل آلودگي در انتهاي خط
۴-۲- پيشگيري از آلودگي
۵-۲- شيوه هاي اصلي راهبرد توليد پاكتر
۶-۲- وي‍‍‍ژگي هاي رويكرد توليد پاكتر
۱-۶-۲-تنوع و گستردگي
۲-۶-۲- حفاظت محيط زيست
۳-۶-۲- سادگي
۴-۶-۲- خلاقيت و نوآوري
۵-۶-۲- مقبوليت
۶-۶-۲- بازدهي اقتصادي
۷-۲- مقايسه رويكرد كنترل آلودگي در انتهاي خط و توليد پاكتر
۸-۲- توليد پاكتر و توسعه پايدار
۹-۲- دلايل سرمايه گذاري در توليد پاكتر
۱۰-۲- سياست ها و اهرم هاي مورد استفاده براي هدايت صنايع به سمت توليد پاكتر
۱۱-۲- موانع و مشكلات اجرايي نمودن استراتژي هاي توليد پاكتر
۱-۱۱-۲- موانع ناشي از فقدان درك صحيح
۲-۱۱-۲- موانع ساختاري
۳-۱۱-۲- موانع مربوط به كمبو الاعات
۴-۱۱-۲- موانع فني
۵-۱۱-۲- موانع اقتصادي

فصل سوم –نگاهي اجمالي به محيط زيست
تاريخچه سازمان حفاظت محيط زيست
هدف
وظايف اساسي سازمان
تشكيلات سازمان
۱-۳- دفاتر مستقل
۱-۱-۳- دفتر حوزه رياست و دبيرخانه شورايعالي محيط زيست
۲-۱-۳- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل
۳-۱-۳- اداره كل نظارت و بررسي
۴-۱-۳-حراست
۵-۱-۳- ادارات كل استان ها
۲-۳- معاونت آموزش و پرورش و برنامه ريزي
۳-۳ دفتر آموزش زيست محيطي
۴-۳- دفتر طرح و برنامه و اطلاع رساني
۵-۳- دفتر مشاركت هاي مردمي
۶-۳- معاونت محيط زيست انساني
۱-۶-۳- دفتر ارزيابي زيست محيطي
۲-۶-۳- دفتر بررسي آلودگي هوا
۳-۶-۳- دفتر بررسي آلودگي آب و خاك
۴-۶-۳- دفتر امور آزمايشگاه ها
۷-۳- معاونت محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي
۱-۷-۳- دفتر زيستگاه ها و امور مناطق
۲-۷-۳- دفتر امور حيات وحش و آبزيان
۳-۷-۳- دفتر موزه تاريخ طبيعي
۴-۷-۳- دفتر محيط زيست دريايي
۵-۷-۳-معاونت پشتيباني و امور مجلس

فصل چهارم-دستورالعمل اجرايي عملي توليد پاكتر
۱-۴- فاز اول –برنامه ريزي و سازماندهي
۱-۱-۴- كسب توافق مديريت واحد
۲-۱-۴- تشكيل تيم پروژه
۳-۱-۴- توسعه سياست ها ، اقدامات و اهداف زيست محيطي
۴-۱-۴- برنامه ريزي و ارزيابي توليد پاكتر
۲-۴ فاز دوم – پيش ارزيابي
۱-۲-۴- توصيف شركت و نمودارهاي جرياني
۲-۲-۴- بازرسي عيني و دقيق
۳-۲-۴- انتخاب نقاط تمركز
۳-۴- فاز سوم – ارزيابي
۱-۳-۴- جمع آوري اطلاعات كمي
۲-۳-۴- موازنه مواد
۳-۳-۴- شناسايي گزينه هاي توليد پاكتر
۴-۳-۴- ثبت و مرتب سازي گزينه ها
۴-۴- فاز چهارم – بررسي و مطالعات امكان سنجي
۱-۴-۴- امكان سنجي اوليه
۲-۴-۴- امكان سنجي فني
۳-۴-۴- امكان سنجي اقتصادي
۴-۴—۴- امكان سنجي زيست محيطي
۵-۴-۴- ملاحظات مراحل ارزيابي
۶-۴-۴- انتخاب گزينه ها براي اجراي نهايي
۵-۴- فاز پنجم – اجرا و استمرار
۱-۵-۴-آماده سازي يك برنامه اجرايي
۲-۵-۴- اجراي گزينه هاي منتخب

دانلود فایل

تحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي

تحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي

تحقیق-نقش-زنان-در-انتخاب-الگوهاي-مصرف-غذاﻳﻰ-و-ارائه-راهکارهاي-ﻣﺤﻴط-زﻳستي

توضیحات:
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست با عنوان نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زیستی(مطالعه موردی در منطقه ۶ تهران)، در قالب فایل word و در حجم ۱۹۰ صفحه.

چکيده:

يکي از
بحرانهاي زيست محيطي مسئله انتخاب الگوهاي نامناسب مصرف و در واقع مصرف بي
رويه است. افزايش مصرف به معني افزايش ضايعات و آلودگي محيط زيست است و غذا يکي از
مهمترين بخشهاي اقتصادي است، که توليد آن به اندازه کافي بستگي به توليد در بخش
کشاورزي و روند افزايش جمعيت دارد.

 زنان مي توانند به عنوان همسر، مادر، مدير، و
برنامه ريز خانواده و کسي که نقش اصلي را در تنظيم خريد و چگونگي مصرف بعهده دارد
و نيز بعنوان مربي و فرهنگساز نسل آينده نقش بسيار مهمي در تغيير الگوي مصرف غذايي
و در نتيجه کاهش آلودگي محيط زيست داشته باشد.

در اين
تحقيق محقق بدنبال اهداف اصلي خويش يعني افزايش نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف
غذايي مناسب و نهايتا کاهش فشار وارد بر محيط زيست به علت الگوهاي بي رويه مصرف مي
باشد.

جامعه
آماري در اين تحقيق ، زنان منطقه ٦تهران مي باشند که تعداد ١١۰۵٧نفر را تشکيل مي
دهند. افراد نمونه به حجم ٣۲۵ نفر بر اساس نمونه گيري چند مرحله اي خوشه اي تصادفي
انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق، پرسشنامه ويژه اي براي کسب اطلاعات
تهيه  شده که براي بررسي صحت و سقم فرضيات
تحقيق از آزمون کي دو و اسپيرمن استفاده گرديد و نتايج آن اينچنين بيان گرديد.
مطابق نظر پاسخگويان در مورد فرضيه اول با توجه به اينکه ضرائب ۲٦٣
/۰و
۲۲٣
/۰ از مقدار جدول ١۴٨/۰ بيشتر است بين سطح سواد و نوع
الگوي مصرف غذا ،رابطه معني دار وجود دارد،

يعني هرچه ميزان تحصيلات زنان افزايش مي يابد، ميزان آشنايي آنان با الگوهاي مصرف
غذايي افزايش مي يابد.همچنين با توجه به اينکه اکثر پاسخها ۲/٣۴
درصد در مورد ارتباط سن با
الگوي مصرف غذا به سمت گزينه متوسط بوده ، پس ارتباط معني داري بين ايندو وجود
ندارد. در مورد رابطه شاغل بودن زنان و نوع الگوي مصرف ٣/٦۸ درصد به سمت گزينه هاي
خيلي زياد و زياد گرايش داشته و کي دو بدست آمده ٧٧/١٣٨ از مقدار جدول بزرگتر است ،
پس رابطه معني دار مي باشد. در مورد تاثير نقش زنان در اقتصاد خانواده در زمينه
الگوي مصرف غذا پاسخها به سمت گزينه خيلي زياد گرايش داشته و در مورد تاثير نقش
زنان بدون همکاري دولت در الگوي مصرف غذا با توجه به مقادير کي دو بدست
آمده٦۴٦/۴۲۴و ۵۲٣/۲١٦ از مقدار جدول بزرگتر است، پس نقش زنان به تنهايي نمي تواند
موثر باشد.
 بين آموزش زنان و کاهش ميزان پسماندها و کاهش در
اسراف مواد غذايي و کاهش مشکلات زيست محيطي 
ارتباط معني دار وجود دارد  ،  همپنين هر چه سواد تغذيه اي زنان بيشتر باشد
وضعيت تغذيه و سلامت خانواده بهتر مي شود. بين نقش زنان و سلامت غذاي مصرفي ارتباط
معنا دار وجود دارد. بين  افزايش درآمد و
بهبود در وضعيت تغذيه  خانواده ارتباط معنا
دار وجود دارد.

در آخر
به ارائه پيشنهاد در دو بخش مجزا ، يعني پيشنهاداتي براي دولت و زنان پرداخته شده
است.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول- کلیات
١‐١‐ فرضیه ,ضرورت ها و اهداف
١‐١‐١‐بیان مسئله
١‐١‐٢‐فرضیه
١‐١‐٣‐ضرورت و اهمیت تحقیق
١‐١‐۴‐اهداف
١‐١‐۴‐١‐اهداف اصلی
١‐١‐۴‐٢‐اهداف فرعی
١‐١‐۵‐متغیرها
١‐١‐۶‐محدودیت های تحقیق
١‐۲-تعاریف نظری و عملیاتی
١‐۲‐١‐تعاریف نظری
١‐۲‐۲‐تعاریف عملیاتی
١‐٣‐تاریخچه تغذیه و الگوی مصرف
١‐٣‐١‐تاریخچه تغذیه و الگوی مصرف در جهان
١‐٣‐١‐١‐تغییر دادن الگوی مصرف از نظر دستور کار
١‐٣‐١‐۲‐افزایش دسترسی به غذا و تغذیه از نظر دستور کار
١‐٣‐١‐٣‐اهمیت موضوع تغذیه و زنان از دیدگاه کنفرانسهای بین المللی
١‐٣‐۲‐ تاریخچه تغذیه در ایران
١‐٣‐۲‐ ١‐اهمیت الگوی مصرف غذا در برنامه های توسعه کشور
١‐۴‐فیزیولوژی تغذیه
١‐۴‐١‐الگوی تغذیه
١‐۴‐٢‐جریان تولید و تغذیه
١‐۴‐٢‐١‐تعریف تغذیه
١‐۴‐٢‐٢‐ماده مغذی
١‐۴‐٢‐٣‐سوء تغذیه
١‐۴‐٢‐۴‐تغذیه متعادل
١‐۴‐٢‐۵‐عادات غلط غذایی
١‐۴‐٢‐۶‐کربوهیدراتها
١‐۴‐٢‐٧‐پروتئینها
١‐۴‐٢‐٨‐چربیها
١‐۴‐٢‐۹‐ویتامینها
١‐۴‐٢‐١۰‐عناصر معدنی
١‐۴‐٣‐تحقیق و توسعه
١‐۴‐٣‐١‐صنایع غذایی ایران
١‐۴‐۴‐اثرات زیست محیطی تولید و مصرف غذا
١‐۴‐۴‐١‐اثرات زیست محیطی کشاورزی
١‐۴‐۴‐۲‐اثرات زیست محیطی تولید محصولات دامی
١‐۴‐۴‐٣‐اثرات زیست محیطی فاز فرایند مواد غذایی
١‐۴‐۴‐۴‐اثرات زیست محیطی مصرف کننده
١‐۵‐بررسی تغذیه در ابعاد فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی
١‐۵‐١‐اثرات توسعه فرهنگی بر تغذیه
١‐۵‐١‐١‐الگوهای فرهنگی غذا
١‐۵‐۲‐اثرات توسعه اقتصادی
١‐۵‐۲‐١‐اقتصاد مواد غذایی
١‐۵‐۲‐۲- دامنه امنیت غذایی در ایران و جهان
١‐۵‐۲‐٣‐اثرات توسعه اقتصادی بر تغذیه
١‐۵‐۲‐۴‐اثرات تغذیه بر توسعه اقتصادی
١‐۵‐۲‐۵‐ارزشیابی سیاست تغذیه در کلان اقتصاد
١‐۵‐۲‐۶‐بحران افزایش قیمت مواد غذایی
١‐۵‐۲‐٧‐رابطه بین درآمد و مصرف
١‐۵‐۲‐٨‐الگوی مصرف مواد غذایی
١‐۵‐۲‐۹‐ویژگی الگوی مصرف در کشورهای ثروتمند
۲‐۵‐۲‐١۰‐ویژگی الگوی مصرف در کشورهای فقیر
١‐۵‐۲‐١١‐وضعیت الگوی مصرف در ایران
١‐۵‐۲‐١۲‐روند مصرف سرانه مواد غذایی در کشور
١‐۵‐۲‐١٣‐موادغذایی و روند عرضه سرانه آنها
١‐۵‐۲‐١۴‐روند تولید محصولات کشاورزی
١‐۵‐۲‐١۵- وضعیت تولید و مصرف مواد غذایی
١‐۵‐۲‐١۶‐کیفیت الگوی تولید و مصرف
١‐۵‐۲‐١٧‐مرکز ثقل تولید محصولات کشاورزی در کشور
١‐۵‐۲‐١۸‐تصویری از تولید موادغذایی در کشور
١‐۵‐۲‐١۹‐بررسی وضعیت عرضه محصولات کشاورزی و تاثیر آن در الگوی مصرف مواد غذایی در ایران
١‐۵‐۲‐۲۰‐استراتژی کاهش ضایعات , وضعیت ایران و ارائه راهکارها
١‐۵‐٣‐ اثرات اجتماعی
١‐۵‐٣‐١‐رشد جمعیت وغذا
١‐۵‐٣‐۲‐سیاست عصر کمیابی غذا
١‐۵‐٣‐٣‐چشم انداز آینده غذا
١‐۵‐٣‐۴‐اثرات بهبود تغذیه بر سطح نیروی انسانی
١‐۵‐٣‐۵‐اثرات سوء تغذیه بر توسعه اجتماعی
١‐۵‐٣‐۶‐تاثیر عوامل اجتماعی بر الگوی مصرف موا غذایی و نقش خانواده
١‐۶‐ زنان
١‐۶‐١‐زنان و توسعه پایدار در دستور کار
١‐۶‐١‐١‐ نقش زنان در تغییر الگوی مصرف
١‐۶‐١‐۲‐ راهکارهای کاهش مصرف
١‐۶‐١‐٣‐نقش آموزش زنان در تغییر الگوی مصرف
١‐۶‐١‐۴‐توانمند سازی زنان در الگوها و نحوه مصرف
١‐۶‐۲‐نقش زنان در کاهش آلودگی محیط زیست, کاهش جمعیت, کمبود مواد غذایی وکمبود آب)
١‐۶‐٣‐ نقش زنان در تغییرات در الگوی مصرف غذایی و سلامت کودکان
فصل دوم – مواد و روشها
۲‐١‐ویژگی منطقه ۶ تهران
۲‐۲‐روش تحقیق
۲‐۲‐١‐نوع تحقیق
۲‐۲‐۲‐ جامعه آماری
۲‐۲‐٣‐ نمونه آماری
۲‐۲‐٣‐١‐حجم نمونه
۲‐۲‐٣‐۲‐ روش نمونه گیری
۲‐٣‐ابزار گردآوری اطلاعات
۲‐٣‐١- مشخصات پرسشنامه
۲‐٣‐۲- روایی و پایایی پرسشنامه
فصل سوم- نتایج
٣‐١‐ آمار توصیفی
٣‐١‐١- توزیع سن پاسخگویان
٣‐١‐۲- توزیع وضع تاهل پاسخگویان
٣‐١‐٣- سطح تحصیلات پاسخگویان
٣‐١‐۴- توزیع وضعیت شغل پاسخگویان
٣‐١‐۵- توزیع وضعیت درآمد ماهیانه(خانوار)پاسخگویان
٣‐۲‐ آمار استنباطی
٣‐۲‐١‐پاسخ به فرضیه اول ( بین نقش زنان و نحوه استفاده در الگوهای مصرف غذایی
رابطه وجود دارد.)
٣‐۲‐١‐١‐پاسخ به سوال ١( آیا سطح سواد زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذایی نقش موثر دارد؟)
٣‐۲‐١‐۲‐پاسخ به سوال ۲( آیا بین سن زنان و نوع الگوهای مصرف غذایی رابطه وجود دارد؟)
٣‐۲‐١‐٣‐پاسخ به سوال ٣( آیا زنان می توانند با انتخاب الگوهای مصرف غذایی مناسب در اقتصاد خانواده تاثیرگذار باشند؟)
٣‐۲‐١‐۴‐پاسخ به سوال ۴( آیا نقش زنان به تنهایی و بی پشتوانه دولت می تواند در الگوی مصرف غذا تاثیرگذار باشد؟)
٣‐۲‐١‐۵‐پاسخ به سوال ۵( آیا شاغل بودن زنان در الگوی مصرف غذایی خانواده می تواند تاثیرگذار باشد؟)
٣‐۲‐۲‐پاسخ به فرضیه دوم ( بین نقش زنان و کاهش در مصرف (آب, انرژی, پسماند, غذا….) رابطه وجود دارد؟)
٣‐۲‐۲‐١‐پاسخ به سوال ١( آیا بین آموزش زنان و نوع الگوی مصرف( غذا,آب , انرژی …) ارتباط برقرار است؟)
٣‐۲‐۲‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آیا بین آموزش زنان و کاهش در اسراف مواد غذایی ارتباط برقرار است؟)
٣‐۲‐۲‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آیا بین آموزش زنان و کاهش تولید پسماندها ارتباط برقرار است؟ )
٣‐۲‐۲‐۴‐ پاسخ به سوال ۴( آیا بین آموزش زنان و کاهش مشکلات زیست محیطی رابطه برقرار است؟ )
٣‐۲‐٣‐ پاسخ به فرضیه سوم ( بین نقش زنان در بهبود وضعیت تغذیه ارتباط برقرار است.)
٣‐۲‐٣‐١‐ پاسخ به سوال ١( آیا بین افزایش درآمد خانواده و بهبود وضعیت تغذیه ارتباط برقرار است؟)
٣‐۲‐٣‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آیا سطح سواد تغذیه ای زنان در بهبود وضعیت تغذیه و سلامت کودکان و خانواده نقش مؤثر دارد؟)
٣‐۲‐٣‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آیا بین نقش زنان و سلامت غذای مصرفی در خانواده ارتباط وجود دارد؟)
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات
۴‐١‐ بحث و نتیجه گیری
۴‐١‐١‐ مقدمه
۴‐١‐٢‐بحث و نتیجه گیری پرسشنامه
۴‐١‐٢‐١- نتیجه گیری از فرضیه اول و سوالات پژوهشی مربوطه
۴‐١‐٢‐۲- نتیجه گیری از فرضیه دوم و سوالات پژوهشی مربوطه
۴‐١‐٢‐٣- نتیجه گیری از فرضیه سوم و سوالات پژوهشی مربوطه
۴‐١‐٢‐۴- نتیجه گیری از سوالات مربوط به میزان مصرف مواد غذایی
۴‐۲‐پیشنهادات
۴‐۲‐١‐نقش دولت
۴‐۲‐١‐١‐ پیشنهاداتی برای دولت در ارائه برنامه های آموزشی
۴‐۲‐١‐۲‐سایر فعالیتهای مؤثر دولت در زمینه الگوی مصرف غذا
۴‐۲‐۲‐نقش زنان
۴‐۲‐۲‐١‐پیشنهادات برای زنان
پیوست
پیوست الف- پرسشنامه در خصوص نقش زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذایی
منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
اینترنت
چکیده انگلیسی
فهرست جداول

دانلود فایل

تحقیق تحقیقاتی كتابچه راهنماي آموزشهاي زيست محيطي

تحقیق تحقیقاتی كتابچه راهنماي آموزشهاي زيست محيطي

تحقیق-تحقیقاتی-كتابچه-راهنماي-آموزشهاي-زيست-محيطي

توضیحات:
پروژه تحقیقاتی با عنوان كتابچه راهنماي آموزشهاي زيست محيطي، در قالب فایل word و در حجم ۹۵ صفحه.

مقدمه:
در سرزمين ما، مقوله محيط زيست و در پيوند مستقيم با آن،
ضرورت حفاظت از محيط زيست به عنوان دانش، بينش و حرفه از تاريخچه اي بس
نوين بر خوردار است و به همين دليل است كه هنوز جايگاه واقعي خود را ميان
اذهان عمومي باز ننموده است. با توجه به رشد روز افزون جمعيت و محدود
بودن منابع طبيعي در دسترس، امروزه مسئله حفاظت از محيط زيست به عنوان يكي
از مهمترين مسائل جامعه بشري مطرح شده است كه لازمه آن آموزش هاي زيست
محيطي به افراد جامعه مي باشد. نكته حائز اهميت اين است كه حفظ محيط زيست
محدود به مرزهاي سياسي و جغرافيايي نبوده و اهتمام جمعي همه ساكنان كره
زمين را مي طلبد. بنابراين مسائل محيط زيست در اواخر قرن بيستم بعدي جهاني
يافت و مورد توجه و رسيدگي جدي كارشناسان قرار گرفته است.

درك عواملي و
عواقب دگرگوني جهاني محيط زيست و يافتن راههاي مناسب جهت پيشگيري و مقابله
با آثار سوء آن بسيار ضروري است. آموزش هاي زيست محيطي به عنوان يك
اولويت مهم و درجه اول براي كليه جوامع انساني به خصوص كشورهاي در حال
توسعه مطرح مي شود. در چنين جوامعي توسعه صنايع، كشاورزي و افزايش جمعيت و
توسعه شهرها موجب سرازير شدن انبوهي از آلاينده هاي مختلف به محيط زندگي
انسان و ساير موجودات زنده گرديده و از سوي ديگر و عمدتا به دليل آگاهي
لازم، هنوز راههكارهاي جديد براي مهار اين قبيل آلودگي ها پيش بيني نشده
است و در نتيجه معضلات ناشي از بروز اين مسائل هر چه بيشتر خود نمايي مي
كنند. بنابراين ضروري است كه تمهيداتي انديشيده شود تا بتوان اين پديده
خطرناك را كه البته هنوز بسياري از افراد خطر آن را درك نمي نمايند كنترل
نمود.

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بيان اهداف
هدفهاي كلي واهداف رفتاري آموزش محيط زيست
تاريخچه توسعه آموزش زيست محيطي
اهداف آموزش محيط زيست
انواع برنامه هاي آموزشي در زمينه آموزش محيط زيست
روند تاريخي آموزش محيط زيست
در آمدي به مسايل زيست محيطي بين المللي
فصل دوم
( تعاريف، مفاهيم، آلودگيها، راهكارها و آموزش ها)
هوا
آب
انرژي و اثرات زيست محيطي نيروگههاي حرارتي
زباله ها
صوت
نفت
خاك
جنگل
فصل سوم
( كنفرانس‌ها)
كنفرانس جهاني آموزش محيط زيست- توكيو
كنفرانس جهاني محيط زيست استكهلم
كنفرانس جهاني محيط زيست برانتلند
كنفرانس جهاني محيط زيست- ريو
فصل چهارم
( راهكارها)
كجا و چگونه محيط زيست را آموزش دهيم
تاريخچه آموزش محيط زيست در سازمان حفاظت محيط زيست
راهكارهاي حفاظت از محيط زيست
آينده نگري و تعهد در قبال نسل هاي آينده
تدوين راهكارهاي عملي در آموزش محيط زيست
فصل پنجم
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

دانلود فایل

مقاله اعتبار جريان ترافيك بزرگراه، يك مفهوم تصادفي از ظرفيت

مقاله اعتبار جريان ترافيك بزرگراه، يك مفهوم تصادفي از ظرفيت توضیحات : فایل تحقیق اعتبار جريان ترافيك بزرگراه، يك مفهوم تصادفي از ظرفيت در قالب Word در ۳۶ صفحه بخشی از متن : مقدمه: اندازه گيري متدوال و رايج اثر… ادامه مطلب

مقاله تأثیر شبكه‌های حمل و نقل بر محیط‌ زیست

مقاله تأثیر شبكه‌های حمل و نقل بر محیط‌ زیست توضیحات : مقاله تأثیر شبكه‌های حمل و نقل بر محیط‌ زیست دارای ۲۰ صفحه در قالب Word. بخشی از متن : در این مقاله، در مورد مسائل وابسته به جاده، بحث… ادامه مطلب

تحقیق دستورالعمل دفع زائدات شيميايي خطرناك مايع (مطالعه موردي بركه‌هاي تبخيري) 

تحقیق دستورالعمل دفع زائدات شيميايي خطرناك مايع (مطالعه موردي بركه‌هاي تبخيري)  توضیحات : دانلود فایل تحقیق دستورالعمل دفع زائدات شيميايي خطرناك مايع (مطالعه موردي بركه‌هاي تبخيري) در قالب Word در .۲۲۵ صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن : چكيده دفع… ادامه مطلب

گزارشات انجام آزمايشات ميكروبيولوژي محيطي

گزارشات انجام آزمايشات ميكروبيولوژي محيطي توضیحات : گزارشات انجام آزمايشات ميكروبيولوژي محيطي در قالب Word دارای ۱۲ صفحه. بخشی از متن: عنوان آزمايش : ۱- جمع آوري و نگهداري نمونه هاي خاك ۲ – تهيه لام هاي دفن شده در… ادامه مطلب

تحقیق درمورد عناصر و عوامل هواشناسي

تحقیق درمورد عناصر و عوامل هواشناسي توضیحات: فایل تحقیق عناصر و عوامل هواشناسي در ۴۴ صفحه در قالب Word قابل ویرایش. بخشی از متن : عناصر و عوامل هواشناسي : هوا به مفهوم تغييرات کوتاه مدت وضعيت جوي است با… ادامه مطلب

معرفي اجمالي مخازن CNG و آزمونهاي مرتبط با آنها و استانداردهاي مربوط به آنها

معرفي اجمالي مخازن CNG و آزمونهاي مرتبط با آنها و استانداردهاي مربوط به آنها توضیحات : دانلود فایل تحقیق معرفي اجمالي مخازن CNG و آزمونهاي مرتبط با آنها و استانداردهاي مربوط به آنها در قالب Word تعداد صفحه :۳۴ قابل… ادامه مطلب

نمونه پرسشنامه زیست محیطی واحدهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی

نمونه پرسشنامه زیست محیطی واحدهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی

نمونه-پرسشنامه-زیست-محیطی-واحدهای-صنعتی-خدماتی-کشاورزی

توضیحات:
دانلود نمونه ی پرسشنامه ی زیست محیطی واحدهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی
.

طبق صفحه بندی از ۱ تا ۴ آورده شده اند.

دانلود فایل