شرط پایداری و مفهوم همگرایی

شرط پایداری و مفهوم همگرایی در شبیه سازي هاي دینامیک سیالات محاسباتی به طور مکرر با مفهوم همگرایی و معیار پایداري یا عدد کورانت روبرو می شویم. در این جزوه آموزشی سعی شده است که به صورت مختصر معیار پایداري… ادامه مطلب