پروتکل آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش تنیدگی

پروتکل آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش تنیدگی

پروتکل-آموزش-گروهی-ایمن-سازی-در-مقابل-استرس-بر-کاهش-تنیدگی

پروتکل آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش تنیدگی:  دانلود فایل ورد پروتکل آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش تنیدگی در قالب فایل ورد ۱۴ صفحه 
برای دانلود فایل کامل منوی خرید و دانلود را از همین صفحه کلیک کنید.
خلاصه اجمالی فایل در ادامه آمده است. برای دانلود فایل کامل منوی خرید و دانلود را از همین صفحه کلیک کنید.
تعریف نظری
ایمن سازی در مقابل استرس: یک مداخله شناختی رفتاری مرکب از عناصری از قبیل اصول تدریس ، بحث سقراطی ، بازسازی شناختی، حل مساله، آموزش تنش زدایی، تمرین رفتاری و تصویر سازی ذهنی، خودنظارتگری، خود رهنمود گری، خود تقویتی و تلاش برای تغییر محیط میباشد که هدف آن حذف کامل استرس از زندگی نیست ، بلکه منظور این است که افراد با استفاده از تکنیکهای خاص در کنترل فشارهای روانی و پیشگیری از آن توفیق یابند (مایکنبام؛ ترجمه مبینی، ۱۳۷۶).
تعریف عملیاتی
آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس: در این پژوهش منظور ۹ جلسه آموزش گروهی بر مبنای اصول شناختی رفتاری متشکل از آموزش تن آرامی ، مقابله با افکار خود آیند منفی بازسازی شناختی، آموزش خودگوییهای مثبت به جای خود گوییهای منفی، تکنیکهای توجه برگردانی، حل مساله و مدیریت خشم و می باشد. این جلسات دو بار در هفته به مدت تقریبی ۱۲۰ دقیقه برگزار می شود. ساختار کامل جلسات که بر اساس نظریه مایکتبام طراحی شد.
روزهای برگزاری جلسات آموزشی برای گروه آزمایش ۲ روز در هفته به مدت ۵ هفته و هر جلسه به مدت ۲ ساعت تعیین شد.
در جلسه اول در مورد ویژگی های دوره و مدت زمان آن صحبت شد و از مادران خواسته شد به منظور استفاده حداکثر از آموزشها در تمامی جلسات شرکت کنند.
جدول ۱: خلاصه جلسات آموزشی ایمن ساز در  مقابل استرس
جلسات توضیحات
جلسه اول آشنایی و معارفه، تشریح اهداف و قوانین گروه، مفهوم سازی و توصیف استرس ، علائم و پیامدهای آن.
جلسه دوم اموزش تن ارامی و تنش زدایی
جلسه سوم آشنایی با مفاهیم شناختی، نقش افکار در ایجاد استرس و ارتباط افکار با احساسات و رفتار، آشنایی با ویژگیهای افکار خود آیند منفی و معرفی خطاهای شناختی
جلسه چهارم آموزش چگونگی مقابله با افکار منفی
جلسه پنجم آموزش خود گویی هدایت شده و نقش خود گویی های منفی در ایجاد استرس
جلسه ششم آموزش تمرکز فکر و تکنیکهای توجه برگردانی
جلسه هفتم اموزش حل مساله
جلسه هشتم آموزش مهارت مدیریت خشم
جلسه نهم تمرین مهارت های آموخته شده در جلسات قبل ولزوم به کار گیری آنها در هنگام برخورد با موقعیتهای استرس زا ، جمع بندی مطالب و پایان دادن
دانلود فایل