پاورپوینت , تحلیل آماری , ۸۰ اسلاید , pptx

پاورپوینت , تحلیل آماری , ۸۰ اسلاید , pptx

پاورپوینت-,-تحلیل-آماری-,-80-اسلاید-,-pptxاین پاورپوینت با موضوع تحلیل آماری با ۸۰ اسلاید با عناوین

چارچوب پژوهش

ريشه های علم آمار

انواع و طبقه بندی علم آمار

متغير و انواع آن

 سطوح اندازه گيری

 جداول آماری

 برآورد

 آزمون فرضيه

 مدلهای آماری

مدل آماریt  تک گروهی (پارامتريک)

 مدل آماری مربع کای ( ناپارامتريک)

مدل آماریt  دوگروه مستقل (پارامتريک)

منابع

ریشه های علم آمار

اولين بار در يونان باستان با نام علم استان شناسی (Status)

شاهزادگان و علم استان شناسی

مثلث شعور(توزيعهای تالسی، هندسه اقليدسی، فلسفه فيثاغورث)

 

استاندارها فرمول ياد نمي گرفتند، بلکه تفکر استانداری ياد ميگرفتند.

 

بعد از يونانيان، ايرانيها علم شمارش را مطرح کردند.

 

شمارش          همارش                همار                آمار

ریشه های علم آمار
علم آمار نوين:

 
اين علم در بريتانيای کبير و در مرکز تحقيقات مستعمرات انگلستان و بوسيله رونالد فيشر ايجاد شد.

 
اين مرکز قوی ترين، مخوف ترين و منظم ترين مرکز مطالعاتی  بود که رياست آن را گالتون به عهده داشت.
 
 
مشاوران گالتون:
اسپرمن، رونالد فيشر، کارل پيرسن
اسپرمن به مطالعه تفاوتهای فردی در ايران و اختلاف شيعه و سنی پرداخت. او از طريق مطالعه گرايش به مرکز، پراكندگی را زياد می کرد.
 

آمار علم رياضی نيست. امروزه آمار شاخه ای از علم روش شناختی است.

الف) آمار توصيفی:

محاسبه( گرايش مرکزی، پراکندگی)

نمايش( جدول آماری، نمودار آماری)

ب) آمار استنباطی:

برآورد و آزمون فرضيه و تعميم نتايج نمونه به جامعه آماری

ج) آمار کاربردی:

      ترکيب آمار توصيفی و استنباطی (توصيف تحليل گرانه و اکتشاف داده ها به گونه همزمان )

 نرم افزار  SPSSبا نمودارهای متنوع، جداول آماری جذاب علاوه بر توصيف زمينه را برای تحليل آماده ميکند. پس در پايان نامه شما از آمار کاربردی استفاده ميکنید.

 

متغير: هر چيزی كه در علم تغيير ميکند. در علم آمار با متغير سر و کار داريم.

 

انواع طبقه بندی متغير:

طبقه بندی اول:

  الف) متغير کمی: توانايی انتساب عدد مثل: وزن، قد، سن و … …

 

ب) متغير کيفی: منسوب به رقم نيست مثل: رنگ پوست، گروه خونی و … …

 

برای شناخت چيزی به آن رقم مي دهيم. بنابراین، بايستی متغير کيفی به متغير کمی تبديل شود.

 

_طبقه بندی دوم طبق دقت اندازه گيری:

الف) متغير گسسته (دو ارزشی، چند ارزشی): بين طبقات و فاصله ها معنی وجود ندارد.

مثال:

بد حجاب، با حجاب

گروه خونی

 قوم و …

طبقه بندی سوم

  الف) متغير مستقل: يعنی متغير علت

متغير فعال، قابل دستکاری و در اختيار محقق است. مثل: روشهای تدريس مدرس و …

متغير غير فعال، غير قابل دستکاری مثل: ترک بودن مدرس و ..

ب)متغير وابسته: يعنی معلول

  سطوح اندازه گيری :

 اندازه گيری:

  اختصاص عدد به حالات و شرايط يک متغير بر اساس قواعد خاص تا کيفيت به کميت تبديل شود.

 

 
.1اسمی (Nominal)
.2رتبه ای (Ordinal)
.3فاصله ای (Interval) ، صفر غيرمطلق(قرار دادی) مثال: نمره دانشجو که قراردادی است. 
.4نسبتی (Ratio) ، صفر مطلق مثل: قد که از صفر شروع ميشود و قابل رويت است.

جداول آماری  :

متغير در سطح اسمی:
•جدول توزيع فراوانی ساده
•جدول توزيع فراوانی نسبی
•جدول توزيع فراوانی درصدی

 روش محاسبه و اندازه گيري:  مد

متغيردرسطح رتبه ای:

• جدول توزيع فراوانی تراکمی

•  جدول توزيع فراوانی تراکمی نسبی
 
•  جدول توزيع فراوانی تراکمی نسبی درصدی

روش محاسبه و اندازه گيري:  مد، ميانه، چارکها، ضريب همبستگ
برآورد (Estimation)

شناسايی ويژگيهای نمونه(آماره) و کسب ويژگيهای جامعه(پارامتر)

 فرايندی که جامعه را مشخص ميکنيم و سپس نمونه ميگيريم و پس از آن ويژگيهای نمونه را بررسی ميکنيم و سپس به آماره ميرسيم و آماره را به کل جامعه تعميم ميدهيم. 

.۱برآورد نقطه ای: (Point Estimate)

         ويژگيهای نمونه معرف دقيقی از پارامتر است.

و……

دانلود فایل